Menettely : 2016/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0863/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0863/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0313

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 243kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0702/2016 ja B8-0703/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansainvälisen valaanpyyntikomission kaupalliselle valaanpyynnille asettaman kansainvälisen moratorion,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n kauppaneuvotteluista Japanin kanssa(1),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen valaanpyyntikomission Sloveniassa vuonna 2014 pidetyssä 65. vuosikokouksessa hyväksytyn päätöslauselman 2014-5 erikoisluvalla harjoitettavasta valaanpyynnistä (niin sanottu tieteellinen valaanpyynti),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen 31. maaliskuuta 2014 antaman päätöksen valaanpyyntiä Eteläisellä jäämerellä koskevassa asiassa (Australia v. Japani: Uuden-Seelannin väliintulo), ja toteaa, että päätöksessä tultiin siihen lopputulokseen, että Japanin harjoittama valaanpyynti ei ollut tieteellisiin tarkoituksiin,

–  ottaa huomioon Japanin uuden valaanpyyntiohjelman Eteläisellä jäämerellä (NEWREP-A),

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset Japanin päätöksestä ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ja O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen valaanpyyntikomissio kielsi kaikkien suurten valaslajien kaupallisen pyynnin vuonna 1982 ja että tämä kielto tuli voimaan vuonna 1986;

B.  toteaa, että kansainvälisestä kiellosta huolimatta Japani jatkoi valaanpyyntiä niin sanottuihin tieteellisiin tarkoituksiin ja tappoi yli 17 000 valasta(2) kiellon voimaantulovuoden 1986 ja kauden 2008–2009 välillä;

C.  toteaa, että Japanin harjoittama valaanpyynti aiheuttaa vakavaa ja pitkällistä kärsimystä yksittäisille eläimille sekä uhkaa valaskantojen suojelutilannetta kokonaisuudessaan;

D.  toteaa, että kaikki suuret valaslajit on lueteltu luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) liitteessä I;

E.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen tuomioistuin hylkäsi 31. maalikuuta 2014 antamassaan päätöksessä Japanin tieteellistä valaanpyyntiä koskevan ohjelman ja katsoi, että Japanin myöntämät erikoisluvat tappaa, ottaa alukselle ja käsitellä silli- ja ryhävalaita sekä Eteläisen jäämeren lahtivalaita eivät sisälly valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen VIII artiklan 1 kohdan määräyksiin eivätkä ne ole sopusoinnussa kyseisen yleissopimuksen säännöstön tai useista kohdista johtuvien Japania sitovien velvoitteiden kanssa;

F.  toteaa, että Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksestä huolimatta Japani käynnisti vuonna 2014 tapahtuneen keskeytyksen jälkeen valaanpyynnin uudelleen vuonna 2015 NEWREP–A-ohjelman nojalla;

G.  ottaa huomioon, että Japani on harjoittanut valaanlihan ja valastuotteiden kauppaa vuosien ajan, vaikka ne on lueteltu CITES-yleissopimuksen liitteessä I;

H.  ottaa huomioon, että Japani aikoo pyytää uuden NEWREP–A-ohjelman nojalla yhteensä 3 996 lahtivalasta 12 vuoden aikana;

I.  ottaa huomioon, että NEWREP–A-ohjelmaa tarkastellut ja arvioinut kansainvälisen valaanpyyntikomission tieteellinen asiantuntijapaneeli päätyi lopputulokseen, että ehdotus ei osoittanut, että asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää näytteenottoa kuolleista valaista;

J.  ottaa huomioon, että komissio, neuvosto ja parlamentti tukevat kaupalliselle valaanpyynnille asetetun yleisen moratorion ja valastuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon säilyttämistä ja pyrkivät myös lopettamaan niin sanotun tieteellisen valaanpyynnin ja kannattavat merkittävien valtameri- ja merialueiden nimeämistä valaiden suojelualueiksi, joilla kaikenlainen valaanpyynti on kielletty toistaiseksi;

K.  toteaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat kritisoineet Japania pyyntitoiminnan käynnistämisestä uudelleen ja siitä, että se ei kiinnitä riittävästi huomiota Kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 2014 antaman lausunnon ohjeistukseen; ottaa huomioon, että ne allekirjoittivat joulukuussa 2015 Uuden-Seelannin virallisen yhteydenoton Japanin hallitukseen;

L.  ottaa huomioon, että neuvottelut unionin ja Japanin vapaakauppasopimuksesta käynnistettiin virallisesti 25. maaliskuuta 2013;

M.  katsoo, että kauppapolitiikkojen olisi muun muassa toimittava keinoina parantaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja eläinten hyvinvointia sekä ympäristön ja merinisäkkäiden suojelua;

1.  kehottaa Japania kunnioittamaan Kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä ja lopettamaan kaiken valaanpyyntitoimintansa;

2.  kehottaa komissiota ja neuvostoa vaatimaan parhaillaan käytävissä unionin ja Japanin vapaakauppaneuvotteluissa Japania sitoutumaan merinisäkkäiden suojelua koskeviin kansainvälisiin oikeudellisiin velvoitteisiinsa;

3.  toteaa, että Japanin jatkuva valaanpyyntitoiminta on este unionin ja Japanin vapaakauppasopimuksen tekemiselle;

4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan kaikissa Japanin hallituksen edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa esille sen, että Japani ei ole noudattanut Kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä, ja vaatimaan Japania harkitsemaan uudelleen kantaansa;

5.  vaatii neuvostoa ja komissiota, että laatiessaan lokakuussa pidettävän Kansainvälisen valaanpyyntikomission 66. vuosikokouksen jälkeen ajantasaistettua unionin yhteistä kantaa valaanpyynnistä ne omaksuvat lähestymistavan, joka on vähintään yhtä ennalta varautuva kuin nykyinen yhteinen kanta (ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin puolesta Kansainvälisen valaanpyyntikomission viidessä seuraavassa kokouksessa ja asiaan liittyvissä kokoustenvälisissä tapaamisissa esitettävästä kannasta ehdotuksiin valaanpyynnin säätelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja sen säännöstön muuttamiseksi (COM(2011)0495));

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Japanin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 72 E, 11.11.2014, s. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Oikeudellinen huomautus