Procedūra : 2016/2600(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0863/2016

Pateikti tekstai :

B8-0863/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0313

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 488kWORD 68k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

further to Questions for Oral Answer B8-0702/2016 and B8-0703/2016

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tarptautinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą, kurį paskelbė Tarptautinė banginių medžioklės komisija,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES ir Japonijos derybų dėl prekybos(1),

–  atsižvelgdamas į savo Rezoliuciją Nr. 2014-5 dėl banginių medžioklės turint specialų leidimą (vadinamoji banginių medžioklė mokslo tikslais), kurią priėmė Tarptautinė banginių medžioklės komisija per savo 65-ąjį metinį susitikimą, vykusį Slovėnijoje 2014 m.,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 31 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje dėl banginių medžioklės Antarktyje (Australija prieš Japoniją: įstojusi į bylą Naujoji Zelandija), kuriame padaryta išvada, jog Japonijos banginių medžioklė buvo vykdoma ne mokslo tikslais,

–  atsižvelgdamas į naują Japonijos vykdomos banginių medžioklės programą Antarkties vandenyne (NEWREP-A),

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (O-000058/2016 – B8-0702/2016 ir O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Tarptautinė banginių medžioklės komisija (angl. International Whaling Commission, IWC) 1982 m. uždraudė visų didžiųjų banginių rūšių komercinę medžioklę ir šis draudimas įsigaliojo 1986 m.;

B.  kadangi Japonija, nepaisydama šio tarptautinio draudimo, toliau vykdo banginių medžioklę vadinamaisiais mokslo tikslais, ir nužudė daugiau nei 17 000 banginių(2) nuo draudimo įsigaliojimo 1986 m. iki 2008–2009 m. laikotarpio;

C.  kadangi Japonijos vykdoma banginių medžioklė sukelia dideles ir ilgai trunkančias kančias atskiriems gyvūnams, taip pat kelia grėsmę visos banginių populiacijos išsaugojimui;

D.  kadangi visos didžiųjų banginių rūšys yra įtrauktos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) I priedą;

E.  kadangi Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) savo 2014 m. kovo 31 d. sprendime atmetė Japonijos banginių medžioklės mokslo tikslais programą ir nurodė, kad specialūs Japonijos suteikiami leidimai žudyti, gaudyti ir naudoti finvalus, kuprotuosius banginius ir mažuosius Antarkties ruožuočius nepatenka į Tarptautinės konvencijos dėl banginių medžioklės reguliavimo VIII straipsnio 1 dalies nuostatas, taip pat neatitinka jos įsipareigojimų pagal keletą Tarptautinės konvencijos dėl banginių medžioklės reguliavimo priedo straipsnių;

F.  kadangi, nepaisant šio TTT sprendimo, Japonija, po pertraukos 2014 m., atnaujino banginių medžioklės veiklą 2015 m. pagal NEWREP-A programą;

G.  kadangi Japonijoje jau daugelį metų vykdoma komercinė prekyba banginių mėsa ir produktais, neatsižvelgiant į tai, kad jie įtraukti į CITES I priedą;

H.  kadangi pagal NEWREP-A programą Japonija planuoja iš viso sumedžioti 3 996 mažųjų banginių per 12 metų laikotarpį;

I.  kadangi Tarptautinės banginių medžioklės komisijos mokslininkų ekspertų grupė, kuri svarstė ir peržiūrėjo NEWREP-A programą, padarė išvadą, kad pasiūlyme neįrodytas poreikis vykdyti atranką žudant tam, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai;

J.  kadangi Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas remia tolesnį visuotinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos banginių produktais draudimą, taip pat siekia sustabdyti vadinamąją banginių medžioklę mokslo tikslais ir remia banginių draustinių steigimą dideliuose vandenynų ir jūrų regionuose, kuriuose banginių medžioklė būtų uždrausta visam laikui;

K.  kadangi ES ir valstybės narės kritikavo Japoniją dėl atnaujintos veiklos ir dėl to, kad ji nekreipia pakankamai dėmesio į rekomendacijas, pateiktas 2014 m. TTT nuomonėje; kadangi 2015 m. gruodžio mėn. jos prisijungė prie Naujosios Zelandijos protesto, pareikšto Japonijos vyriausybei;

L.  kadangi 2013 m. kovo 25 d. buvo oficialiai pradėtos derybos dėl ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo (LPS);

M.  kadangi prekybos politika, be kita ko, turėtų būti naudojama kaip priemonė didinant pagarbą žmogaus teisių, gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugai, įskaitant jūrų žinduolių apsaugą;

1.  ragina Japoniją laikytis TTT sprendimo ir nutraukti visą banginių medžioklės veiklą;

2.  ragina Komisiją ir Tarybą primygtinai paraginti Japoniją, atsižvelgiant į vykstančias ES ir Japonijos LPS derybas, laikytis savo tarptautinių teisinių įsipareigojimų, susijusių su jūrų žinduolių apsauga;

3.  pripažįsta, kad tęstinė Japonijos banginių medžioklės veikla yra kliūtis sudaryti ES ir Japonijos LPS;

4.  ragina Komisiją ir Tarybą visuose susitikimuose su Japonijos vyriausybės atstovais kelti klausimą dėl to, kad Japonija nesilaiko Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo, ir primygtinai raginti Japoniją persvarstyti savo poziciją;

5.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją, rengiant atnaujintą ES bendrąją poziciją dėl banginių medžioklės po TBMK 66-ojo susitikimo spalio mėn., priimti bent jau tokį atsargų požiūrį, kuris išreikštas dabartinėje bendrojoje pozicijoje (Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma artimiausiose penkiose Tarptautinės banginių medžioklės komisijos sesijose ir su jomis siejamuose susitikimuose tarp sesijų Europos Sąjungos vardu priimtina pozicija dėl Tarptautinės konvencijos dėl banginių medžioklės reguliavimo ir jos priedo persvarstymo pasiūlymų (COM(2011) 0495);

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Japonijos vyriausybei ir parlamentui.

(1)

OL C 72 E, 2014 3 11, p. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Teisinis pranešimas