Procedūra : 2016/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0863/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0863/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0313

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 398kWORD 72k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0702/2016 un B8-0703/2016, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā starptautisko moratoriju par vaļu medībām komerciālos nolūkos, ko pasludinājusi Starptautiskā Vaļu medību komisija,

–  ņemot vērā 2012. gada 25. oktobra rezolūciju par ES tirdzniecības sarunām ar Japānu(1),

–  ņemot vērā Rezolūciju 2014-5 par vaļu medībām ar speciālu atļauju (zināmas kā vaļu medības zinātniskos nolūkos), ko pieņēma Starptautiskās Vaļu medību komisija 65. gadskārtējā sanāksmē 2014. gadā Slovēnijā,

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada 31. marta spriedumu lietā par vaļu medībām Antarktikā (Austrālija pret Japānu: ar Jaunzēlandes iesaistīšanos), kurā tika secināts, ka Japānas vaļu medību mērķi nav zinātniskā izpēte,

–  ņemot vērā Japānas jauno vaļu medību programmu Dienvidu okeānā (NEWREP-A),

–  ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (O-000058/2016 – B8-0702/2016 un O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Starptautiskā Vaļu medību komisija (IWC) 1982. gadā aizliedza visu lielo vaļu sugu komerciālās medības un šis aizliegums stājās spēkā 1986. gadā;

B.  tā kā Japāna, neskatoties uz šo starptautisko aizliegumu, turpināja vaļu medības tā saucamiem zinātniskiem mērķiem un laikposmā no 1986. gada, kad aizlieguma stājās spēkā, līdz 2008.–2009. gada sezonai nogalināja vairāk nekā 17 000 vaļu(2);

C.  tā kā Japānas atļautās medības vaļiem rada smagas un ilgstošas ciešanas, kā arī kopumā apdraud vaļu populācijas saglabāšanās stāvokli;

D.  tā kā visas lielo vaļu sugas ir iekļautas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) I pielikumā;

E.  tā kā Starptautiskā Tiesa 2014. gada 31. marta spriedumā noraidīja Japānas programmu vaļu medībām zinātniskos nolūkos un uzskatīja, ka Japānas īpašās atļaujas nogalināt, savākt un izmantot finvaļus, kuprvaļus un Antarktikas joslvaļus neatbilst Starptautiskās Konvencijas par vaļu medību regulēšanu VIII panta 1. punkta noteikumiem un pārkāpj Japānas saistības saskaņā ar vairākiem punktiem sarakstā, kas iekļauts Starptautiskajā Konvencijā vaļu medību regulēšanai;

F.  tā kā, neraugoties uz šo Starptautiskās Tiesas spriedumu, Japāna pēc 2014. gada pārtraukuma saskaņā ar programmu NEWREP-A 2015. gadā atsāka vaļu medības;

G.  tā kā Japāna jau daudzus gadus piedalās tirdzniecībā ar vaļu gaļu un produktiem, neraugoties uz to, ka tie ir iekļauti CITES I pielikumā;

H.  tā kā saskaņā ar programmu NEWREP-A Japāna divpadsmit gadu laikā plāno kopumā nomedīt 3996 Antarktikas un mazos joslvaļus;

I.  tā kā Starptautiskās Vaļu medību komisijas zinātnieku ekspertu grupa, apspriežot un izskatot programmu NEWREP-A, secināja, ka priekšlikums nepierāda nepieciešamību vaļus nogalināt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;

J.  tā kā Komisija, Padome un Parlaments atbalsta vaļu komerciālo medību vispārējā moratorija saglabāšanu un starptautiskās vaļu produktu tirdzniecības aizliegumu, cenšas izbeigt tā dēvētās vaļu medības zinātniskās izpētes nolūkos un atbalsta plašu okeānu un jūru teritoriju noteikšanu par rezervātiem ar jebkādu vaļu medību beztermiņa aizliegumu;

K.  tā kā ES un tās dalībvalstis ir kritizējušas Japānu par medību atsākšanu, kā arī par to, ka tā nepietiekami ņem vērā Starptautiskās Tiesas 2014. gada atzinuma norādes; tā kā 2015. gada decembrī tās pievienojās Jaunzēlandes demaršam pret Japānas valdību;

L.  tā kā 2013. gada 25. martā tika oficiāli sāktas sarunas par ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN);

M.  tā kā tirdzniecības politikai, inter alia, vajadzētu būt līdzeklim, ar ko uzlabo cilvēktiesību ievērošanu, dzīvnieku labturību un vides aizsardzību, tostarp jūras zīdītāju aizsardzību,

1.  aicina Japānu ievērot Starptautiskās Tiesas lēmumu un izbeigt jebkādas vaļu medības;

2.  aicina Komisiju un Padomi kontekstā ar notiekošajām ES un Japānas BTN sarunām mudināt Japānu ievērot starptautiskās saistības attiecībā uz jūras zīdītāju aizsardzību;

3.  paziņo, ka tas, ka Japāna turpina vaļu medības, ir šķērslis ES un Japānas BTN noslēgšanai;

4.  aicina Komisiju un Padomi visās sanāksmēs ar Japānas valdības pārstāvjiem pievērsties jautājumam par Japānas nespēju ievērot Starptautiskās Tiesas lēmumu un mudināt Japānu pārskatīt savu nostāju;

5.  mudina Padomi un Komisiju, pēc oktobra Starptautiskās Vaļu medību komisijas 66. sanāksmes izstrādājot atjauninātu ES kopējo nostāju par vaļu medībām, izvēlēties pieeju, kas būtu vismaz tikpat piesardzīga kā pašreizējā kopējā nostāja (Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pieņem nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem turpmākajās piecās Starptautiskās Vaļu medību komisijas sanāksmēs un ar tām saistītajās starpsesiju sanāksmēs, attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem Starptautiskajā Konvencijā par vaļu medību regulēšanu un Konvencijas sarakstā (COM(2011)0495));

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Japānas valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 72 E, 11.3.2014., 16. lpp.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Juridisks paziņojums