Postup : 2016/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0863/2016

Predkladané texty :

B8-0863/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0313

NÁVRH UZNESENIA
PDF 262kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0702/2014 a B8-0703/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné moratórium na komerčný lov veľrýb, ktoré vyhlásila Medzinárodná veľrybárska komisia,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o obchodných rokovaniach EÚ s Japonskom(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie 2014-5 o love veľrýb so zvláštnym povolením (tzv. lov veľrýb na vedecké účely), ktoré prijala Medzinárodná veľrybárska komisia na svojom 65. zasadnutí v roku 2014 v Slovinsku,

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z 31. marca 2014 vo veci lovu veľrýb v Antarktíde (Austrália/Japonsko: Nový Zéland ako vedľajší účastník), v ktorom sa uvádza, že Japonsko neloví veľryby na účely vedeckého výskumu,

–  so zreteľom na nový japonský plán vedeckého výskumu veľrýb v Južnom oceáne („program NEWREP-A“),

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (O-000058/2016 – B8 – 0702/2016 a O-000059/2016 – B8 – 0703/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) zakázala komerčný lov všetkých veľkých druhov veľrýb v roku 1982, pričom tento zákaz nadobudol účinnosť v roku 1986;

B.  keďže Japonsko napriek tomuto medzinárodnému zákazu pokračuje v love veľrýb na takzvané vedecké účely a od roku 1986, keď uvedený zákaz nadobudol účinnosť, do roku 2008/2009 zabilo Japonsko viac než 17 000 veľrýb(2);

C.  keďže japonský lov veľrýb spôsobuje jednotlivým zvieratám veľké a dlhodobé utrpenie a zároveň ohrozuje stav ochrany celkovej populácie veľrýb;

D.  keďže všetky veľké druhy veľrýb sú uvedené v prílohe I Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

E.  keďže Medzinárodný súdny dvor (MSD) vo svojom rozsudku z 31. marca 2014 zamietol japonský program lovu veľrýb na vedecké účely a uviedol, že osobitné povolenia, ktoré Japonsko vydalo na zabíjanie, nakladanie a spracovanie vráskavca myšoka, vráskavca dlhoplutvého a antarktického vráskavca minke, nepatria do pôsobnosti ustanovení čl. VIII ods. 1 Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb ani nie sú v súlade s povinnosťami, ktoré Japonsku ukladá niekoľko odsekov tohto dohovoru;

F.  keďže napriek tomuto rozsudku MSD Japonsko, po prerušení v roku 2014, obnovilo lov veľrýb v roku 2015 v rámci svojho programu NEWREP-A;

G.  keďže Japonsko sa dlhé roky zapája do komerčného obchodu s veľrybím mäsom a výrobkami z veľrýb aj napriek tomu, že sú uvedené v zozname prílohy I dohovoru CITES;

H.  keďže v rámci programu NEWREP-A Japonsko plánuje uloviť počas 12-ročného obdobia celkom 3 996 vráskavcov minke;

I.  keďže expertná skupina vedcov IWC, ktorá preskúmala program NEWREP-A, dospela k záveru, že v návrhu sa nepreukázalo, že na splnenie uvedených vedeckých zámerov je nutné získavať vzorky zabíjaním týchto rýb;

J.  keďže Komisia, Rada a Európsky parlament podporujú zachovanie globálneho moratória na komerčný lov veľrýb a zákaz medzinárodného obchodu s výrobkami z veľrýb, usilujú sa o skončenie tzv. lovu veľrýb na vedecké účely a podporujú vyhlásenie dostatočne veľkých oceánskych a morských oblastí za chránené územia, v ktorých by bol lov veľrýb trvalo zakázaný;

K.  keďže EÚ a jej členské štáty kritizujú Japonsko za to, že obnovilo lov veľrýb a v dostatočnej miere nezohľadňuje usmernenia uvedené v stanovisku MSD z roku 2014; keďže v decembri 2015 sa pripojili k demaršu Nového Zélandu voči vláde Japonska;

L.  keďže 25. marca 2013 sa oficiálne začali rokovania o dohode o voľnom obchode (FTA) medzi EÚ a Japonskom;

M.  keďže obchodné politiky by mali okrem iného slúžiť na zlepšenie dodržiavania ľudských práv, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia vrátane ochrany morských cicavcov;

1.  vyzýva Japonsko, aby rešpektovalo rozsudok MSD a zastavilo všetky svoje činnosti lovu veľrýb;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom naliehali na Japonsko, aby dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ochrany morských cicavcov;

3.  vyhlasuje, pokračujúci lov veľrýb zo strany Japonska predstavuje prekážku pre uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom;

4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby sa pri všetkých stretnutiach so zástupcami japonskej vlády venovali otázke nedodržiavania rozsudku MSD Japonskom a aby vyzvali Japonsko na prehodnotenie jeho pozície;

5.  naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby pri navrhovaní aktualizovanej spoločnej pozície EÚ k lovu veľrýb po 66. zasadnutí IWC v októbri zaujali prístup, ktorý bude aspoň taký preventívny ako súčasná spoločná pozícia (Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa určuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na nadchádzajúcich piatich zasadnutiach Medzinárodnej veľrybárskej komisie vrátane súvisiacich priebežných zasadnutí v súvislosti s návrhmi zmien a doplnení Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb a jeho prílohy (COM(2011)0495));

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Japonska.

(1)

Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf

Právne oznámenie