Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0863/2016

Ingivna texter :

B8-0863/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0313

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 251kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0853/2016
29.6.2016
PE585.300v01-00
 
B8-0863/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0702/2016 och B8-0703/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP))


Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP))  
B8-0863/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det internationella moratoriet för kommersiell valfångst, som utlysts av Internationella valfångstkommissionen,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan(1),

–  med beaktande av resolution 2014-5 om valfångst med särskilda tillstånd (så kallad valfångst för vetenskapliga ändamål) som antogs av Internationella valfångstkommissionen vid dess 65:e årliga sammanträde i Slovenien 2014,

–  med beaktande av Internationella domstolens dom av den 31 mars 2014 i målet om valfångst i Antarktis (Australien mot Japan: med deltagande från Nya Zeeland), som fastställde att ändamålet för Japans valfångst inte var forskning,

–  med beaktande av det nya japanska valfångstprogrammet i Antarktiska oceanen (Newrep-A),

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (O-000058/2016 – B8-0702/2016 och O-000059/2016 – B8-0703/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Internationella valfångstkommissionen förbjöd 1982 kommersiell valfångst på alla stora valarter och förbudet trädde i kraft 1986.

B.  Trots det internationella förbudet har Japan fortsatt med sin valfångst för så kallade vetenskapliga ändamål, och dödat över 17 000 valar(2)mellan 1986, då förbudet trädde i kraft, och 2008/2009.

C.  Valfångsten orsakar stort och utdraget lidande för enskilda djur och utgör ett hot mot bevarandestatusen för hela valpopulationer.

D.  Alla stora valarter är förtecknade i bilaga I till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

E.  Internationella domstolen avvisade i sin dom av den 31 mars 2014 Japans vetenskapliga valfångstprogram och menade att de särskilda tillstånd som Japan beviljat för fångst och bearbetning av sillval, knölval och antarktiska vikvalar varken faller inom bestämmelserna i artikel VIII, punkt 1 i den internationella konventionen för reglering av valfångsten eller är förenliga med Japans skyldigheter enligt ett antal punkter i planen för den internationella konventionen om reglering av valfångst.

F.  Trots domen från Internationella domstolen återupptog Japan efter ett avbrott 2014 valfångstverksamheten 2015 enligt (Newrep-A).

G.  Japan har under flera års tid bedrivit kommersiell handel med valkött och valprodukter, trots det faktum att de är förtecknade i bilaga I till Cites.

H.  Enligt Newrep-A-programmet planerar Japan att under en tolvårsperiod fånga totalt 3 996 vikvalar.

I.  Den vetenskapliga expertpanelen vid Internationella valfångstkommissionen som behandlade och granskade Newrep-A drog slutsatsen att förslaget inte visade på behovet av dödliga prover för att uppnå de angivna målen.

J.  Kommissionen, rådet och Europaparlamentet stöder ett fortsatt internationellt moratorium för kommersiell valfångst liksom ett förbud mot internationell kommersiell handel med valprodukter, samt strävar efter att få ett slut på valfångst för så kallade vetenskapliga ändamål och stöder förslaget att betydande havsområden ska utses till skyddsområden där all valfångst förbjuds på obestämd tid.

K.  EU och dess medlemsstater har kritiserat Japan för att ha återupptagit verksamheten och för att inte ta tillräcklig hänsyn till vägledningen i Internationella domstolens utlåtande från 2014. I december 2015 gick de samman med Nya Zeeland i en démarche till den japanska regeringen.

L.  Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan inleddes officiellt den 25 mars 2013.

M.  Handelspolitik bör bland annat fungera som ett medel för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och djur- och miljöskydd, däribland skyddet av havsdäggdjur.

1.  Europaparlamentet uppmanar Japan att respektera internationella domstolens beslut och upphöra med all valfångstverksamhet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att mot bakgrund av de pågående frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Japan eftertryckligen uppmana Japan att fullfölja landets internationella rättsliga skyldigheter när det gäller skyddet av havsdäggdjur.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Japans fortsatta valfångstverksamhet utgör ett hinder för ingåendet av frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta upp frågan om Japans misslyckande när det gäller att rätta sig efter internationella domstolens beslut i samtliga möten med japanska regeringsrepresentanter och uppmanar mer kraft Japan att ompröva sin ståndpunkt.

5.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet och kommissionen att, vid utarbetandet av EU:s gemensamma ståndpunkt om valfångst efter det 66:e sammanträdet i Internationella valfångstkommissionen i oktober 2016, inta en ståndpunkt som är minst lika försiktig som gällande gemensamma ståndpunkt (förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella valfångstkommissionens kommande fem möten, inklusive de därtill hörande extramötena, med hänsyn till förslag till ändringar av den internationella konventionen för reglering av valfångsten och dess anvisningar (COM(2011)0495)).

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Japans regering och parlament.

(1)

EUT C 72 E, 11.3.2014, s. 16.

(2)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf.

Rättsligt meddelande