FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
21.6.2016
PE585.319v01-00
 
B8-0880/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om främjandet av idrott, i synnerhet rugby


Dominique Bilde, Louis Aliot

Förslag till Europaparlamentets resolution om främjandet av idrott, i synnerhet rugby  
B8-0880/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en rapport från juni 2015 från CEBR (Centre for Economics and Business Research) spenderar medlemsstaterna i genomsnitt 80,4 miljarder euro per år för att behandla sjukdomar som orsakas av bristande fysisk aktivitet.

B.  Enligt en Eurobarometerundersökning utövar nästan varannan europé aldrig någon idrott eller fysisk aktivitet.

C.  Idrott, i synnerhet rugby, bidrar i stor utsträckning till att skapa samhörighet och sociala och kulturella förbindelser och främjar integration och solidaritet.

D.  Rugby började spelas 1889 och har nästan 4 miljoner licensierade spelare i världen, varav mer än hälften i Europa, huvudsakligen i Förenade kungariket och därefter i Frankrike.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att i sin politik stödja fysisk aktivitet och idrott och främja de samhörighetsvärden som idrotten förmedlar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt utnyttja rugby som ett instrument för att främja social sammanhållning, hälsa och utbildning bland de minst gynnade befolkningsgrupperna i Europeiska unionen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande