ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 61k
30.6.2016
PE585.323v01-00
 
B8-0884/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση των τοξικών ουσιών στα ταμπόν και τις σερβιέτες


Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των τοξικών ουσιών στα ταμπόν και τις σερβιέτες  
B8-0884/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα μελέτης του περιοδικού «60 Millions de Consommateurs» (60 εκατομμύρια καταναλωτές), η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη σύνθεση των ειδών προσωπικής υγιεινής για γυναίκες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του περιοδικού «60 Millions de Consommateurs», βρέθηκαν σε δείγμα ειδών προσωπικής υγιεινής για γυναίκες ίχνη διοξινών, κατάλοιπα αλογονοπαραγώγων, γλυφοσάτ, καθώς και κατάλοιπα εντομοκτόνων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο ταξινομεί το γλυφοσάτ ως «πιθανώς καρκινογόνο»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι διοξίνες μπορούν να παρεμποδίσουν την αναπαραγωγή ή την ανάπτυξη, να βλάψουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να διαταράξουν το ενδοκρινικό σύστημα και να προκαλέσουν καρκίνο·

1.  ζητεί την απαγόρευση των τοξικών ουσιών στη σύνθεση των ταμπόν και των σερβιετών·

2.  ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικοί έλεγχοι εκ μέρους των παραγωγών όσον αφορά τις πρώτες ύλες των ταμπόν και των σερβιετών που διαθέτουν στην αγορά·

3.  ζητεί την επισήμανση της σύνθεσης των ταμπόν και των σερβιετών σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων αυτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου