FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 156kWORD 60k
9.5.2016
PE585.362v01-00
 
B8-0921/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av personuppgifter i Europa inom ramen för förhandlingarna om TTIP


Dominique Bilde, Marine Le Pen, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Steeve Briois, Nicolas Bay, Philippe Loiseau, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Marie-Christine Arnautu, Sylvie Goddyn, Mara Bizzotto, Florian Philippot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Edouard Ferrand, Mylène Troszczynski, Jean‑François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av personuppgifter i Europa inom ramen för förhandlingarna om TTIP  
B8-0921/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Förenta staterna håller för närvarande på att förhandla om ett frihandelsavtal (TTIP).

B.  I Europa omfattas personuppgifter av de grundläggande friheterna i enlighet med artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, konventionen från 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

C.  I Förenta staterna omfattas skyddet av personuppgifter snarare av konsumentskyddet.

D.  Amerikanska företag såsom Facebook eller Google överför europeiska personuppgifter till Förenta staterna för lagring och/eller behandling.

E.  EU-domstolen har upphävt Safe Harbour-överenskommelsen och den nya Privacy Shield-överenskommelsen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra rådet att avbryta TTIP‑förhandlingarna mellan unionen och Förenta staterna eller, i annat fall, att kräva bättre kontroll av uppgiftsskyddet i Europa och av efterlevnaden av de nya bestämmelserna i direktivet från 1995 (till exempel när det gäller böter för företag som bryter mot reglerna), samt att införa bestämmelser för överföring av europeiska personuppgifter till andra delar i världen.

Rättsligt meddelande