ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 60k
5.7.2016
PE585.371v01-00
 
B8-0930/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη ρύθμιση των νανοϋλικών στα τρόφιμα


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη ρύθμιση των νανοϋλικών στα τρόφιμα  
B8-0930/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση «Agir pour l'environnement» (δράση για το περιβάλλον) κατέδειξε πρόσφατα σε μελέτη ότι πολυάριθμα διατροφικά είδη περιέχουν νανοϋλικά, δηλαδή σωματίδια μεγέθους μικρότερου των 100 nm·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός του 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ήδη προβλέπει την επισήμανση των προϊόντων τα οποία περιέχουν νανοϋλικά, αλλά ότι ο κανονισμός αυτός ούτε επαρκεί για την πρόληψη του κινδύνου που σχετίζεται με τα νανοϋλικά ούτε εφαρμόζεται ορθά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι ερευνητές εκτιμούν στις εργασίες τους ότι τα νανοϋλικά έχουν την ιδιαιτερότητα να συσσωρεύονται στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, αλλά και ότι δύσκολα εξαλείφονται και ως εκ τούτου θέτουν την υγεία των καταναλωτών σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τους μηχανισμούς βελτίωσης της ρύθμισης και της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων που περιέχουν νανοϋλικά.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου