ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 61k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно новата опасност за спорта, породена от технологичния допинг


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно новата опасност за спорта, породена от технологичния допинг  
B8-0944/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на допинг (№ 135),

–  като взе предвид Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на допинг (№ 188),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че професионалният и аматьорският спорт са изправени пред многобройни промени в технологично отношение през последното десетилетие;

Б.  като има предвид, че са регистрирани многобройни случаи, считани за „технологичен допинг“, особено в колоезденето, във връзка с използването на вграден двигател, но също така и в баскетбола, където определени марки обувки позволяват значителен отскок;

В.  като има предвид, че никое европейско законодателство в областта на борбата с употребата на допинг не споменава технологичния допинг;

1.  отправя искане към Комисията да включи проучване относно технологичния допинг в своя следващ проект за регламентиране на борбата с употребата на допинг;

2.  насърчава Комисията и държавите членки да признаят важното място на технологичния допинг в своите проекти за предотвратяване на употребата на допинг;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и държавите членки.

Правна информация