PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


mekaanisen dopingin urheilulle aiheuttamasta uudesta vaarasta


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys mekaanisen dopingin urheilulle aiheuttamasta uudesta vaarasta  
B8-0944/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen nro 135,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan nro 188,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että ammatti- ja amatööriurheilussa on tapahtunut paljon teknistä kehitystä viime vuosikymmenen aikana;

B.  ottaa huomioon, että monia ”mekaaniseksi dopingiksi” katsottuja tapauksia on tullut ilmi erityisesti pyöräilyssä, jossa on käytetty sisäänrakennettua moottoria, mutta myös koripallossa, jossa tietyillä kengillä voidaan mahdollisesti lisätä ponnistusvoimaa;

C.  ottaa huomioon, että dopingin torjuntaa koskevassa unionin lainsäädännössä ei mainita lainkaan mekaanista dopingia;

1.  kehottaa komissiota sisällyttämään mekaanisen dopingin seuraavaan dopingin torjuntaa koskevaan hankkeeseensa;

2.  kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon mekaanisen dopingin merkityksen dopingin torjuntaa koskevissa hankkeissaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus