REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 60k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauno tehnoloģiskā dopinga apdraudējumu sportam


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno tehnoloģiskā dopinga apdraudējumu sportam  
B8-0944/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Papildprotokolu Nr. 188,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā profesionālajā un amatieru sportā pēdējo desmit gadu laikā ir notikusi ievērojama attīstība tehnoloģiju ziņā;

B.  tā kā ir ziņas par daudziem gadījumiem, kas ir uzskatāmi par “tehnoloģisko dopingu”, jo īpaši riteņbraukšanā, kur velosipēdos ir integrēti motori, kā arī basketbolā, kur attiecīgie apavi ievērojami uzlabo starta ātrumu;

C.  tā kā ES tiesību aktos par cīņu pret dopingu tehnoloģiskais dopings nav minēts,

1.  prasa Komisijai nākamajā tiesību akta projektā pret dopingu iekļaut pētījumu par tehnoloģisko dopingu;

2.  mudina Komisiju un dalībvalstis dopinga apkarošanas projektos apzināt tehnoloģiskā dopinga svarīgo lomu;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Juridisks paziņojums