ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 62k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно искането за повече усилия с цел поощряване на преодоляването на неравнопоставеността в образователните системи в градовете и предградията, и следователно насърчаване на равнопоставеното и качествено преподаване


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно искането за повече усилия с цел поощряване на преодоляването на неравнопоставеността в образователните системи в градовете и предградията, и следователно насърчаване на равнопоставеното и качествено преподаване  
B8-0948/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета 2010/C 135/02,

–  като взе предвид съобщението на Комисията COM(2006)0481 окончателен,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че политиката на ЕС за професионално образование и обучение следва да гарантира на всички граждани възможността да получат качествено преподаване;

Б.  като има предвид, че образованието и достъпът до култура позволяват придобиването на знания и умения, необходими за определянето и изграждането на достойно и удовлетворяващо бъдеще от множество гледни точки;

В.  като има предвид, че между отделните образователни системи в градовете и предградията все още са налице различия;

Г.  като има предвид, че наличието в предградията на лица, които често са маргинализирани и в неравностойно положение, води до качество на образованието, а следователно и на знанията, което не може да се сравнява с това в градовете;

Д.  като има предвид, че социалната принадлежност се отразява върху постиганите в училище резултати и че това отражение варира значително между отделните държавите – членки на Европейския съюз;

1.  призовава Комисията да положи повече усилия за подкрепа на държавите членки за преодоляване на неравнопоставеността, която съществува в момента в отделните територии, чрез поощряване на равнопоставено и качествено преподаване.

 

Правна информация