ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 61k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το αίτημα για μεγαλύτερες προσπάθειες με σκοπό την προώθηση της εξάλειψης των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των πόλεων και της περιφέρειας και τη συνακόλουθη ενθάρρυνση της ποιοτικής και δίκαιης εκπαίδευσης


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκκληση για μεγαλύτερες προσπάθειες με σκοπό την προώθηση της εξάλειψης των ανισοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των πόλεων και των προαστίων και τη συνακόλουθη ενθάρρυνση της ποιοτικής και δίκαιης εκπαίδευσης  
B8-0948/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 2010/C 135/02 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση COM(2006)0481 τελικό της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να απολαύουν μιας ποιοτικής εκπαίδευσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η πρόσβαση στον πολιτισμό παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τον καθορισμό και τη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς και ικανοποιητικού μέλλοντος από πολλές απόψεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν ακόμα ανισότητες μεταξύ πόλεων και περιφέρειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία ατόμων συχνά περιθωριοποιημένων και απόρων στις περιφέρειες συνεπάγεται ένα κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, και συνακόλουθα μάθησης, σε σχέση με αυτό στις πόλεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό υπόβαθρο επηρεάζει τις σχολικές επιδόσεις και μια τέτοια επιρροή διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την στήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση των υφιστάμενων ανισοτήτων που διαπιστώνονται μεταξύ των διαφόρων περιοχών, προωθώντας μια δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου