RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 58k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


üleskutse kohta teha suuri pingutusi, et edendada linnade ja äärelinnade haridussüsteemides valitseva ebavõrdsuse kaotamist ning soodustada nii võrdset ja kvaliteetset haridust


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek üleskutse kohta teha suuri pingutusi, et edendada linnade ja äärelinnade haridussüsteemides valitseva ebavõrdsuse kaotamist ning soodustada nii võrdset ja kvaliteetset haridust  
B8-0948/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi (2010/C 135/02),

–  võttes arvesse komisjoni teatist COM(2006)0481 final,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades. et Euroopa Liidu haridus- ja kutseõppe poliitika peaks tagama kõigile kodanikele võimaluse saada kvaliteetset haridust;

B.  arvestades, et haridus ja juurdepääs kultuurile võimaldavad omandada teadmisi ja pädevusi, mis on vajalikud igati väärika ja rahulolu pakkuva tuleviku kujundamiseks;

C.  arvestades, et linnade ja äärelinnade haridussüsteemide vahel esineb veel ebavõrdsust;

D.  arvestades, et kuna äärelinnade elanikud on sageli tõrjutud ja ebasoodsamas olukorras, ei ole ka nende haridustase ja õpitulemused võrreldavad linnades saavutatava tasemega;

E.  arvestades, et tõrjutus sotsiaalse kuuluvuse alusel mõjub õpitulemustele ning see mõju on Euroopa Liidu liikmesriikides märkimisväärselt erinev;

1.  palub komisjonil teha suuremaid pingutusi, et toetada liikmesriike nende territooriumil praegu esineva ebavõrdsuse kaotamisel, edendades võrdset ja kvaliteetset haridust.

 

Õigusalane teave