PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 58k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pyynnöstä toteuttaa tehokkaampia toimia koulujärjestelmissä ilmenevän kaupunkien ja esikaupunkialueiden välisen epätasa-arvon poistamiseksi sekä tasa-arvoisen ja korkeatasoisen opetuksen edistämiseksi


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pyynnöstä toteuttaa tehokkaampia toimia koulujärjestelmissä ilmenevän kaupunkien ja esikaupunkialueiden välisen epätasa-arvon poistamiseksi sekä tasa-arvoisen ja korkeatasoisen opetuksen edistämiseksi  
B8-0948/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät 2010/C 135/02,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon COM(2006)0481 final,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että Euroopan unionin koulutuspolitiikan olisi taattava kaikille kansalaisille mahdollisuus korkeatasoiseen opetukseen;

B.  katsoo, että koulutus ja kulttuurin saatavuus ovat keinoja hankkia tiedot ja valmiudet, joita tarvitaan monella tapaa elämisenarvoisen ja tyydyttävän tulevaisuuden määrittelemiseen ja luomiseen;

C.  ottaa huomioon, että koulutusjärjestelmissä on edelleen eroja kaupunkien ja esikaupunkialueiden välillä;

D.  toteaa, että koska esikaupunkialueiden kouluissa on paljon syrjäytyneitä ja huonommassa asemassa olevia oppilaita, opetuksen taso ei ole yhtä tasokasta kuin kaupungeissa ja myös oppimistulokset ovat huonompia;

E.  toteaa, että sosiaalinen tausta vaikuttaa oppimistuloksiin ja että nämä vaikutukset vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain;

1.  kehottaa komissiota lisäämään ponnisteluja jäsenvaltioiden tukemiseksi alueiden välisen eriarvoisuuden poistamiseksi edistämällä tasa-arvoista ja korkeatasoista opetusta.

 

Oikeudellinen huomautus