PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 60k
12.7.2016
PE589.389v01-00
 
B8-0948/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl reikalavimo dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti miestų ir priemiesčio švietimo sistemų skirtumus ir taip paskatinti vienodas galimybes gauti kokybišką švietimą


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl reikalavimo dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti miestų ir priemiesčio švietimo sistemų skirtumus ir taip paskatinti vienodas galimybes gauti kokybišką švietimą  
B8-0948/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas (2010/C 135/02),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą COM(2006)0481 final,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjungos švietimo ir profesinio mokymo politika visiems piliečiams turėtų užtikrinti galimybę gauti kokybišką švietimą;

B.  kadangi švietimas ir prieiga prie kultūros leidžia įgyti žinių ir kompetencijos, reikalingų norint apibrėžti ir kurti deramą ateitį, daugeliu aspektu teikiančią pasitenkinimą;

C.  kadangi skirtingose švietimo sistemose vis dar yra skirtumų tarp didelių miestų ir priemiesčių;

D.  kadangi priemiesčiuose dažnai marginalizuotų ir nepalankioje padėtyje esančių asmenų mokymo, o vėliau pameistrystės lygis labai skiriasi nuo miestų;

E.  kadangi priklausomybė socialiniam sluoksniui turi įtakos akademiniams rezultatams, ir ši įtaka labai skiriasi Europos Sąjungos valstybėse narėse;

1.  ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant paremti valstybes nares kovoje su teritorine nelygybe, skatinant lygias galimybes gauti kokybišką švietimą.

Teisinis pranešimas