REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 60k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nepieciešamību darīt vairāk, lai sekmētu nevienlīdzības novēršanu izglītības sistēmās starp pilsētām un piepilsētām un tādējādi stimulētu taisnīgu un kvalitatīvu izglītību


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību darīt vairāk, lai sekmētu nevienlīdzības novēršanu izglītības sistēmās starp pilsētām un piepilsētām un tādējādi stimulētu taisnīgu un kvalitatīvu izglītību  
B8-0948/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus 2010/C 135/02,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu COM(2006)0481 final,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienības izglītības un profesionālās izglītības politikai būtu jānodrošina, ka visiem pilsoņiem ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību;

B.  tā kā izglītība un kultūras pieejamība ļauj iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai definētu un izveidotu cienīgu un apmierinošu nākotni vairākos aspektos;

C.  tā kā dažādās izglītības sistēmās joprojām pastāv atšķirības starp pilsētām un piepilsētām;

D.  tā kā izglītības iestādes piepilsētās bieži vien apmeklē liels skaits marginalizētu un sociāli nelabvēlīgu personu, kā rezultātā mācīšanas un mācīšanās līmenis nav salīdzināms ar to, kāds ir pilsētās;

E.  tā kā sociālā izcelsme ietekmē mācību rezultātus un šī ietekme dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs ievērojami atšķiras,

1.  aicina Komisiju darīt vairāk, lai atbalstītu dalībvalstu centienus pārvarēt pastāvošo nevienlīdzību, veicinot taisnīgu un kvalitatīvu izglītību.

Juridisks paziņojums