NÁVRH UZNESENIA
PDF 248kWORD 61k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o požiadavke vyvinúť väčšie úsilie na podporu prekonávania nerovností vo vzdelávacích systémoch medzi mestami a perifériami s cieľom podporovať rovné a kvalitné vzdelávanie


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o požiadavke vyvinúť väčšie úsilie na podporu prekonávania nerovností vo vzdelávacích systémoch medzi mestami a perifériami s cieľom podporovať rovné a kvalitné vzdelávanie  
B8-0948/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Rady 2010/C 135/02,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie (COM(2006)0481 final),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politika vzdelávania a odbornej prípravy Európskej únie by mala všetkým občanom zabezpečiť možnosť získať kvalitné vzdelanie;

B.  keďže vzdelávanie a prístup ku kultúre umožňujú získať znalosti a kompetencie nevyhnutné na definovanie a vybudovanie dôstojnej a z mnohých hľadísk uspokojivej budúcnosti;

C.  keďže v rôznych vzdelávacích systémoch doteraz existujú nerovnosti medzi mestami a perifériami;

D.  keďže prítomnosť často marginalizovaných a znevýhodnených subjektov na periférii je spojená s úrovňou vzdelávania a následného nadobudnutia zručností, ktorá nie je porovnateľná so situáciou v mestách;

E.  keďže vytrhnutie zo sociálneho prostredia ovplyvňuje školské výsledky a keďže sa tento jav značne líši v rôznych členských štátoch Európskej únie;

1.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie na podporu členských štátov pri prekonávaní súčasných nerovností na ich území a na podporu rovnosti a kvalitného vzdelávania.

Právne oznámenie