FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 53k
12.7.2016
PE585.389v01-00
 
B8-0948/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om behovet av större insatser för att undanröja den ojämlikhet i utbildningssystemen som råder mellan städerna och deras förorter och främja lika villkor och kvalitet inom undervisningen


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om behovet av större insatser för att undanröja den ojämlikhet i utbildningssystemen som råder mellan städerna och deras förorter och främja lika villkor och kvalitet inom undervisningen  
B8-0948/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets slutsatser 2010/C 135/02,

–  med beaktande av kommissionens meddelande COM(2006)0481,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s politik för utbildning och yrkesutbildning bör ge alla medborgares möjlighet att erhålla utbildning av god kvalitet.

B.  Utbildning och tillgång till kultur gör det möjligt att tillägna sig kunskaper och kompetens som behövs för att skapa sig en värdig och tillfredställande framtid, ur många synvinklar.

C.  I de olika utbildningssystemen finns det fortfarande skillnader mellan städer och deras förorter.

D.  I förorterna finner man ofta marginaliserade personer som har det svårt, och detta innebär att undervisningen, och därmed utbildningen, inte når upp till samma nivåer som inne i städerna.

E.  Den sociala bakgrunden påverkar skolresultaten i olika hög grad mellan EU:s olika medlemsstater.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina insatser för stöd till medlemsstaternas arbete för att undanröja nuvarande olikheter och främja lika villkor och hög kvalitet i undervisningen.

 

Rättsligt meddelande