ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 60k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно рисковете, свързани с безразборното използване на инсектициди


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно рисковете, свързани с безразборното използване на инсектициди  
B8-0959/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 191 и 193 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз има за цел да защитава своите граждани, като ги предпазва от химикали с висока степен на въздействие върху здравето и околната среда;

Б.  като има предвид, че тигровият комар понастоящем е широко разпространен в Европа и може да доведе до появата на двадесет различни вида болести;

В.  като има предвид, че за разлика от местния комар, който жили само през нощта, тигровият комар е активен и през деня, което води до необходимостта от все по-разпространено използване на инсектициди, които биват пръскани в големи количества;

Г.  като има предвид, че широкото използване на инсектициди не възпира възрастните екземпляри на тигровия комар, но че засяга в значителна степен видовете, които трябва да бъдат защитавани, като например опитомените медоносни пчели, дивите пчели, светулките и пеперудите, и че поглъщането на насекоми от животинските видове, като например от птици и таралежи, е пагубно и за тяхното развитие;

1.  приканва Комисията да представи информационна кампания относно опасностите, свързани с безразборното използване на инсектициди, в името на опазването на околната среда и човешкото здраве.

Правна информация