FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
4.7.2016
PE585.400v01-00
 
B8-0959/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om farer ved en vilkårlig brug af insektbekæmpelsesmidler


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om farer ved en vilkårlig brug af insektbekæmpelsesmidler  
B8-0959/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 191 og 193 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union sigter imod at beskytte borgerne mod kemiske stoffer, der har en kraftig indvirkning på sundhed og miljø;

B.  der henviser til, at tigermyg er blevet meget udbredt i Europa og er årsag til opkomsten af godt 20 forskellige sygdomme;

C.  der henviser til, at tigermyg i modsætning til de hjemmehørende myg, der kun stikker om natten, også er aktive om dagen, hvilket fører til en stadig mere omfattende brug af insektbekæmpelsesmidler;

D.  der henviser til, at den omfattende brug af insektbekæmpelsesmidler ikke slår de voksne tigermyg ihjel, men derimod skader arter, som burde beskyttes, såsom honningbier og vilde bier, ildfluer og sommerfugle, og til, at også de dyrearter, der ernærer sig ved disse insekter, f.eks. ugler og pindsvin, svækkes;

1.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oplysningskampagne om de farer, som en vilkårlig brug af insektbekæmpelsesmidler medfører, af hensyn til miljøets og menneskers beskyttelse.

Juridisk meddelelse