ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 462kWORD 61k
8.6.2016
PE585.413v01-00
 
B8-0972/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ιδέα του «χρήματος εξ ουρανού» (helicopter money) και τις συνέπειές του για τις περιφερειακές χώρες της ζώνης του ευρώ


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ιδέα του «χρήματος εξ ουρανού» (helicopter money) και τις συνέπειές του για τις περιφερειακές χώρες της ζώνης του ευρώ  
B8-0972/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Draghi έκρινε ενδιαφέρουσα την ιδέα του «χρήματος εξ ουρανού»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια άμεση χρηματοδότηση της οικονομίας, χωρίς το τραπεζικό ενδιάμεσο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να τραβήξει τις χώρες της ζώνης του ευρώ από τον αποπληθωρισμό·

Δ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι αυτό θα ενεργοποιούσε εκ νέου την δυναμική εξωτερικής υπερχρέωσης των περιφερειακών χωρών της ζώνης του ευρώ, η οποία είχε καταλήξει σε «sudden stop» και στην αφερεγγυότητά τους·

1.  ζητεί να προηγηθεί της ενδεχόμενης εφαρμογής του εργαλείου αυτού μια αποσύνδεση των νομισματικών ισοτιμιών, ώστε να αποφευχθούν οι κρίσεις εξωτερικού χρέους.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου