ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 60k
23.8.2016
PE589.567v01-00
 
B8-0981/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την διάλυση - ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων


Dominique Bilde, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την διάλυση - ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων  
B8-0981/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες διάλυσης των ευρωπαϊκών πλοίων με σκοπό την ανακύκλωση συχνά λαμβάνουν χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα στην Ινδία, στο Πακιστάν ή στο Μπανγκλαντές και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ακολουθούμενες πρακτικές υποβαθμίζουν το περιβάλλον (μεταφορές, ρύπανση εδαφών και υδάτων, υπονόμευση βιοιποικιλότητας...)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 1983 και 2013, έχασαν τη ζωή τους 470 εργαζόμενοι του ινδικού βιομηχανικού κλάδου της διάλυσης πλοίων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου ανήκει σε Ευρωπαίους εφοπλιστές και ότι, λόγου χάρη, το 74% των γερμανικών πλοίων και το 87% των ελληνικών πλοίων εγκαταλείπονται στις ακτές της Νότιας Ασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, του Μαΐου 2009, η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα της διάλυσης πλοίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ ούτως ώστε να τεθεί αυτή σε ισχύ·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την διάλυση των ευρωπαϊκών πλοίων σε εγκαταστάσεις που σέβονται το περιβάλλον και βρίσκονται στην Ευρώπη, όπως λόγου χάρη στη Νορβηγία·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου