ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 45k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно развитието и насърчаването на устойчиво производство на храни


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно развитието и насърчаването на устойчиво производство на храни  
B8-0988/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че начините на селскостопанско производство оказват значително въздействие върху здравето и благосъстоянието на гражданите, върху екосистемите и върху изменението на климата;

Б.  като има предвид, че според ФАО около три четвърти от генетичното разнообразие в селското стопанство са изчезнали през миналия век;

В.  като има предвид, че търсенето на местни и сезонни биологични продукти непрекъснато нараства;

1.  призовава Комисията да привилегирова в рамките на ОСП добрите селскостопански практики, като същевременно насърчава дребните производители да преминат към устойчиво производство на храни, съобразено с опазването на природата и без ГМО;

2.  призовава Комисията да поеме ангажимент за устойчиво управление на растителните и животинските ресурси с цел избягване на свръхексплоатацията, която вреди на околната среда и не спомага за качествена икономическа и социална рамка;

3.  призовава Комисията и държавите членки да следят биологичните продукти, поради цената си, да не бъдат предмет на потребление единствено за привилегировано в социално отношение население;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация