ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων  
B8-0988/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες γεωργικής παραγωγής έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των πολιτών, τα οικοσυστήματα και την κλιματική αλλαγή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, περίπου τα τρία τέταρτα της γεωργικής γενετικής ποικιλότητας εξαφανίστηκαν τον περασμένο αιώνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα εποχής και τοπικής παραγωγής αυξάνεται συνεχώς·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο της ΚΓΠ, τις ορθές γεωργικές πρακτικές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους μικρούς παραγωγούς να στραφούν προς μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων που σέβεται τη φύση και δεν περιλαμβάνει ΓΤΟ·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί για τη βιώσιμη διαχείριση των φυτικών και ζωικών πόρων προκειμένου να αποφευχθεί η υπερεκμετάλλευση που βλάπτει το περιβάλλον και δεν ευνοεί ένα οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο ποιότητας·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στις κοινωνικά προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού λόγω της τιμής τους·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου