REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pasākumiem, ar ko nodrošina un veicina ilgtspējīgu pārtikas ražošanu


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, ar ko nodrošina un veicina ilgtspējīgu pārtikas ražošanu  
B8-0988/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā lauksaimnieciskās ražošanas metodes būtiski ietekmē ne vien iedzīvotāju veselību un labklājību, bet arī ekosistēmas un klimata pārmaiņu procesu;

B.  tā kā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) dati liecina, ka pagājušajā gadsimtā ir izzudušas aptuveni trīs ceturtdaļas no lauksaimniecības ģenētiskās daudzveidības;

C.  tā kā pieprasījums pēc vietējā ražojuma svaigiem bioloģiskajiem produktiem kļūst aizvien lielāks,

1.  pieprasa, lai Komisija kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) īstenošanas kontekstā popularizētu labu lauksaimniecības praksi, tā rosinot mazos ražotājus dot priekšroku ilgtspējīgu pārtikas produktu ražošanai, kas saudzīga dabai un neizmanto ģenētiski modificētus organismus (ĢMO);

2.  prasa Komisijai īstenot apņemšanos nodrošināt augu un dzīvnieku valsts ilgtspējīgu pārvaldību, lai nepieļautu attiecīgo resursu pārmērīgu izsmelšanu, kas ir dabai graujoša, un neveicināt augstvērtīgas ekonomiskās un sociālās sistēmas veidošanos;

3.  prasa Komisijai un dalībvalstīm panākt, lai bioloģiskie produkti cenas ziņā būtu pieejami ne tikai sociāli priviliģētajai sabiedrības daļai;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums