FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 225kWORD 47k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om utveckling och främjande av en hållbar livsmedelsproduktion


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om utveckling och främjande av en hållbar livsmedelsproduktion  
B8-0988/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jordbrukets produktionsmetoder har stor inverkan på medborgarnas hälsa och välmående, på ekosystemen och på klimatförändringarna.

B.  Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har ungefär tre fjärdedelar av den genetiska mångfalden inom jordbruket försvunnit under det senaste seklet.

C.  Efterfrågan på ekologiska, närproducerade och säsongsbundna produkter ökar ständigt.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom den gemensamma jordbrukspolitiken främja en god jordbrukspraxis samtidigt som man uppmuntrar småproducenterna att välja produktion av hållbara livsmedel som respekterar natur och miljö och inte innehåller några genetiskt modifierade organismer.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för en hållbar utveckling av resurserna inom såväl växt- som djurriket för att undvika en överexploatering som skadar miljön och inte gynnar ekonomisk och social livskvalitet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de ekologiska produkterna inte blir varor som på grund av priset är förbehållna socialt priviligierade befolkningsgrupper.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande