ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно детския труд


Изабела Адинолфи

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно детския труд  
B8-1011/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в първия доклад относно контрабандата на хора, публикуван на 19 май 2016 г., Европейската комисия съобщава, че между 2013 и 2014 г. 15846 души в рамките на ЕС са станали жертва тази модерна форма на робство, позната като трафик на хора;

Б.  като има предвид, че една от основните причини в основата на това явление е експлоатацията на труда, на която стават жертва преди всичко жени и деца;

В.  като има предвид, че Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора предвижда утежняване на наказанието, когато жертвата е „особено уязвима“, като е ясно, че под това понятие се имат предвид децата;

1.  призовава Комисията да предприеме мерки, които да противодействат на експлоатацията на деца и по този начин да могат наистина да стимулират успеха на тази мярка и да подпомагат репресивните действия с програми за помощ и социална интеграция за жертвите.

Правна информация