ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 59k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εργασία των ανηλίκων


Isabella Adinolfi

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εργασία των ανηλίκων  
B8-1011/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην πρώτη έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, που δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου 2016, καταγγέλλει ότι, μεταξύ 2013 και 2014, 15.846 άνθρωποι στο εσωτερικό της ΕΕ είχαν πέσει θύματα μιας σύγχρονης μορφής δουλείας, που παίρνει το όνομα της εμπορίας ανθρώπων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα πίσω από το φαινόμενο αυτό είναι η εκμετάλλευση της εργασίας των θυμάτων, κυρίως γυναικών και παιδιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προβλέπει την επιβολή αυστηρότερων ποινών στην περίπτωση που το θύμα είναι «ιδιαίτερα ευάλωτο», σε μια σαφή αναφορά στους ανήλικους·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των παιδιών, η οποία αποτελεί το κίνητρο για την εμφάνιση του φαινομένου αυτού, και να συμπληρώσει τις ενέργειες καταστολής με προγράμματα υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης των θυμάτων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου