RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
16.6.2016
PE589.598v01-00
 
B8-1011/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


lapstööjõu kasutamise kohta


Isabella Adinolfi

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek lapstööjõu kasutamise kohta  
B8-1011/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et oma 19. mail 2016. aastal avaldatud esimeses aruandes inimkaubanduse kohta teatas komisjon, et ajavahemikul 2013–2014 on ELis kokku 15 846 inimest olnud selle tänapäevase orjapidamise vormi ohvrid, mida kujutab endast inimkaubandus;

B.  arvestades, et inimkaubanduse üks peamisi ajendeid on tööalane ärakasutamine, mille all kannatavad eelkõige naised ja lapsed;

C.  arvestades, et inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust käsitlevas direktiivis 2011/36/EL on sätestatud karmimad karistused juhtudel, kui ohvrid on „eriti haavatavad“, pidades selgelt silmas lapsi;

1.  kutsub komisjoni üles võtma meetmeid lapstööjõu kasutamise tõkestamiseks ja selle probleemi tõhusaks lahendamiseks ning täiendama täitemeetmeid ohvritele mõeldud abi- ja sotsiaalse integratsiooni programmidega.

Õigusalane teave