ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 47k
20.7.2016
PE589.599v01-00
 
B8-1012/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό  
B8-1012/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός προκαλεί τεράστια ζημία στους καταναλωτές και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 9% των νεοσύστατων και ΜΜ επιχειρήσεων ασκούν ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο διασυνοριακά εντός της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακοί φραγμοί εμποδίζουν την πρόσβαση στον πολιτισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός μεταξύ άλλων περιορίζει το κοινό και τους εν δυνάμει πελάτες των ευρωπαίων καλλιτεχνών και των ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αύξηση της δυναμικής στις διασυνοριακές συναλλαγές θα ενθάρρυνε μεγάλο αριθμό νεοσύστατων επιχειρήσεων να ανοιχθούν στην ενωσιακή αγορά, πράγμα που θα εξασφάλιζε αύξηση του κύκλου εργασιών·

1.  θεωρεί τον γεωγραφικό αποκλεισμό περιορισμό για τους καταναλωτές του δικτύου ο οποίος, έστω κι αν δεν είναι φυσικός, οδηγεί στις ίδιες συνέπειες όπως οι περιορισμοί στις εισαγωγές, στις εξαγωγές και στις διαμετακομίσεις, οι οποίες απαγορεύονται εδώ και καιρό από την ΕΕ για να προαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

2.  ζητεί επομένως από την Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αποφεύγεται το φαινόμενο να επιλέγουν τέτοιες επιχειρήσεις να μην εξυπηρετούν συγκεκριμένες αγορές της ΕΕ ή να προσφέρουν υπηρεσίες υπό διαφορετικούς όρους·

3.  ζητεί επίσης να εξεταστεί η επείγουσα λήψη μέτρων για να βελτιωθεί η ρύθμιση του διαδικτυακού οπτικού υλικού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου