ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 453kWORD 61k
14.9.2016
PE589.601v01-00
 
B8-1014/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ангел Джамбазки

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
B8-1014/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη δημοκρατική απόφαση του βρετανικού λαού να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

1.  καλεί μετ’ επιτάσεως τους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να θεωρήσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαντικό μήνυμα ευρύτερης δυσαρέσκειας, η οποία απορρέει από τις πολιτικές και τον τρόπο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  σημειώνει ότι η αρνητική στάση των πολιτών έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελεί συνέπεια του ολοένα και πιο αυταρχικού τρόπου λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και των επιταγών των ευρωπαίων υπαλλήλων, οι οποίοι επιβάλλουν τις αποφάσεις τους στα κράτη μέλη·

3.  καταδικάζει έντονα την ανήθικη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και της Συμμαχίας Φιλελευθέρων για την κατανομή των θέσεων υψηλού επιπέδου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και το γεγονός ότι υιοθετούνται νομοθετικά μέτρα τα οποία δεν είναι λειτουργικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της·

4.  ζητεί τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επιστροφή στην ιδέα της Ευρώπης των Εθνών, τον σεβασμό και την προστασία των συμφερόντων όλων των κρατών μελών και τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης της αρχής της επικουρικότητας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου