NÁVRH USNESENÍ
PDF 159kWORD 47k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o politice podporující recyklaci


Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o politice podporující recyklaci  
B8-1017/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic(1),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že recyklace a nakládání s odpady představují dosud podceňovaný faktor vytváření pracovních míst;

B.  vzhledem k tomu, že recyklace přispívá na místní úrovni k udržitelné zaměstnanosti zohledňující rovnost mezi muži a ženami a podporuje začleňování znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením;

C.  vzhledem k tomu, že spíše než energetické využívání a likvidaci odpadů je třeba prosazovat předcházení tvorbě odpadů, jejich opětovné používání a recyklaci;

1.  žádá Komisi, aby podpořila výzkum a technologie zaměřené na udržitelné výrobky, které jsou opětovně použitelné či recyklovatelné;

2.  vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly obce v dosahování cílů stanovených vnitrostátními a evropskými právními předpisy, především pokud jde o míru recyklace, jež by měla být vyšší než 50 %;

3.  vybízí Komisi, aby zvyšovala povědomí občanů o environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách spojených s recyklací a aby přiměla evropské orgány k systematickému používání recyklovaných výrobků, materiálů a papíru, což bude dobrý příklad pro ostatní;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

 

(1)

Úř. věst. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Právní upozornění