RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ringlussevõtu edendamise poliitika kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ringlussevõtu edendamise poliitika kohta  
B8-1017/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ringlussevõtt ja jäätmekäitlus kujutavad endast töökohtade loomise võimalust, mis on seni veel alahinnatud;

B.  arvestades, et ringlussevõtt edendab kohalikku, jätkusuutlikku ja soolist võrdõiguslikkust arvestavat tööhõivet ning ebasoodsas olukorras olevate ja puuetega isikute kaasamist;

C.  arvestades, et jäätmete energiakasutusele ja kõrvaldamisele tuleb eelistada nende ennetust, korduskasutamist ja ringlussevõttu;

1.  nõuab, et komisjon edendaks vastupidavate, korduskasutatavate ja ringlussevõetavate toodete alaseid teadusuuringuid ja tehnoloogiaid;

2.  ergutab komisjoni ja liikmesriike pakkuma tuge kogukondadele riiklike ja ELi õigusaktidega kehtestatud eesmärkide, eelkõige üle 50 %lise ringlussevõtu määra saavutamisel;

3.  ergutab komisjoni suurendama üldsuse teadlikkust ringlussevõtuga seotud keskkonna-, sotsiaalsetest ja majanduslikest probleemidest ning nõudma, et ELi institutsioonides kasutataks hea eeskuju andmiseks süstemaatiliselt ringlussevõetud tooteid, materjale ja paberit;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

(1)

ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

Õigusalane teave