PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kierrätyksen edistämisestä


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kierrätyksen edistämisestä  
B8-1017/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että kierrätystä ja jätehuoltoa ei vieläkään arvosteta tarpeeksi työpaikkojen luomisen välineenä;

B.  katsoo, että kierrätys edistää paikallista, kestävää ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavaa työllisyyttä sekä heikossa asemassa olevien ja vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta;

C.  katsoo, että jätteiden syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on pidettävä suositeltavampana kuin jätteiden käyttöä energian tuottamiseen tai niiden hävittämistä;

1.  kehottaa komissiota edistämään kestäviä, uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä tuotteita koskevaa tutkimusta ja teknologiaa;

2.  kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan kunnille tukea jäsenvaltioiden ja unionin lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti sen, että kierrätysaste olisi yli 50 prosenttia;

3.  kehottaa komissiota lisäämään kansalaisten tietoisuutta kierrätystä koskevista ympäristöön liittyvistä, sosiaalisista ja taloudellisista haasteista ja edellyttämään, että unionin toimielimet käyttävät järjestelmällisesti uusiotuotteita, -materiaaleja ja -paperia hyvän esimerkin näyttämiseksi;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

(1)

EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

Oikeudellinen huomautus