PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 153kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o politici promicanja recikliranja


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o politici promicanja recikliranja  
B8-1017/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da recikliranje i gospodarenje otpadom nude potencijal za otvaranje radnih mjesta koji je još uvijek podcijenjen;

B.  budući da se u sektoru recikliranja prednost daje lokalnom i trajnom zapošljavanju u kojem se poštuje jednakost muškaraca i žena te se prednost daje uključivanju osoba u nepovoljnijem položaju i osoba s invaliditetom;

C.  budući da bi sprječavanje, ponovno upotreba i recikliranje trebali imati prednost pred energetskom valorizacijom ili zbrinjavanjem otpada;

1.  traži od Komisije da promiče istraživanje i tehnologiju održivih proizvoda koji se mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati;

2.  potiče Komisiju i države članice da pruže potporu zajednicama kako bi se postigli ciljevi zacrtani u nacionalnom i europskom zakonodavstvu, posebno u vezi sa stopom recikliranja koja prelazi 50 %;

3.  potiče Komisiju da senzibilizira javnost o ekološkim, društvenim i ekonomskim izazovima recikliranja i da pruži pozitivan primjer sustavnom upotrebom recikliranih proizvoda, materijala i papira u europskim institucijama;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

(1)

SL L 311, 22.11.2008., str. 3.

Pravna napomena