PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 47k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl antrinio perdirbimo politikos skatinimo


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl antrinio perdirbimo politikos skatinimo   
B8-1017/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi antrinis perdirbimas ir atliekų tvarkymas yra dar nepakankamai įvertintas darbo vietų kūrimo šaltinis;

B.  kadangi antrinis perdirbimas sudaro sąlygas užtikrinti tvarų vietos užimtumą laikantis vyrų ir moterų lygybės ir įtraukiant palankių sąlygų neturinčius ir neįgalius asmenis;

C.  kadangi pirmenybė turėtų būti teikiama atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir antriniam perdirbimui, o ne energijos iš atliekų naudojimui arba atliekų šalinimui;

1.  prašo Komisijos skatinti patvarių gaminių, kurie gali būti pakartotinai naudojami arba perdirbami, mokslinius tyrimus ir technologijas;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares teikti paramą savivaldybėms siekiant joms padėti pasiekti nacionalinės ir Europos teisės aktuose nustatytus tikslus, ypač daugiau kaip 50 proc. siekiantį antrinio perdirbimo rodiklį;

3.  ragina Komisiją labiau informuoti piliečius apie antrinio perdirbimo ekologinius, socialinius ir ekonominius aspektus ir siekti, kad ES institucijos rodytų gerą pavyzdį sistemingai naudodamos perdirbtus gaminius, medžiagas ir popierių;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

(1)

OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

Teisinis pranešimas