ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een beleid ter bevordering van recycling


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een beleid ter bevordering van recycling  
B8-1017/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen(1),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat recycling en afvalbeheer een tot dusver onderschatte bron van werkgelegenheid vormen;

B.  overwegende dat recycling plaatselijke, duurzame en genderneutrale werkgelegenheid bevordert en de integratie van kansarmen en gehandicapten in de hand werkt;

C.  overwegende dat preventie, hergebruik en recycling de voorkeur verdienen boven energiewinning uit afval of afvalverwijdering;

1.  verzoekt de Commissie onderzoek en technologieën met betrekking tot duurzame, herbruikbare of recycleerbare producten te stimuleren;

2.  moedigt de Commissie en de lidstaten aan om de gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van de in de nationale en Europese regelgeving vastgestelde doelen, met name een recyclingpercentage van meer dan 50 %;

3.  verzoekt de Commissie om de burgers meer bewust te maken van het ecologische, sociale en economische belang van recycling en om in de Europese instellingen systematisch gerecycleerde producten, materialen en papier te gebruiken, teneinde het goede voorbeeld te geven;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

 

(1)

PB L 312 van 22.11.2011, blz. 3.

Juridische mededeling