NÁVRH UZNESENIA
PDF 161kWORD 49k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o politike na podporu recyklácie


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o politike na podporu recyklácie  
B8-1017/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc(1),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže recyklácia a odpadové hospodárstvo predstavujú hybnú silu tvorby pracovných miest, ktorá je ešte stále nedoceňovaná;

B.  keďže recyklácia prispieva k udržateľnej zamestnanosti na miestnej úrovni, ktorá zohľadňuje rovnosť medzi ženami a mužmi a podporuje začleňovanie znevýhodnených osôb a osôb so zdravotnými postihnutím;

C.  keďže predchádzanie vzniku, opätovné použitie a recyklácia odpadu by mali mať prednosť pred energetickým zhodnocovaním odpadu či jeho zneškodňovaním;

1.  žiada Komisiu, aby podporovala výskum a technológie týkajúce sa udržateľných, opätovne použiteľných alebo recyklovateľných výrobkov;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytovali podporu obciam pri plnení cieľov, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych a v európskych právnych predpisoch, najmä pri dosahovaní miery recyklácie nad 50 %;

3.  vyzýva Komisiu, aby zvyšovala informovanosť občanov o environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výzvach spojených s recykláciou a aby v záujme pozitívneho príkladu zabezpečila systematické používanie recyklovaných výrobkov, materiálov a papiera v európskych inštitúciách;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

Právne oznámenie