PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 218kWORD 47k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o politiki spodbujanja recikliranja


Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o politiki spodbujanja recikliranja  
B8-1017/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv(1),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta recikliranje odpadkov in ravnanje z njimi gonilo za ustvarjanje delovnih mest, ki je še vedno podcenjeno;

B.  ker sektor recikliranja spodbuja trajno lokalno zaposlovanje, pri katerem se upošteva enakost spolov, ter vključevanje prikrajšanih oseb in invalidov;

C.  ker je treba bolj kot energijski predelavi in odstranjevanju odpadkov dajati prednost njihovemu preprečevanju, ponovni uporabi in recikliranju;

1.  poziva Komisijo, naj spodbuja raziskave in tehnologijo, usmerjene v trajne izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati;

2.  spodbuja Komisijo in države članice, naj podpirajo občine, da bodo dosegle cilje, ki so določeni v nacionalni in evropski zakonodaji, zlasti več kot 50-odstotno stopnjo recikliranja;

3.  spodbuja Komisijo, naj državljane bolj ozavešča o okoljskih, socialnih in gospodarskih izzivih recikliranja in naj v evropskih institucijah, ki naj bodo za zgled, sistematično uporablja reciklirane izdelke, material in papir;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

 

(1)

UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

Pravno obvestilo