FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en återvinningsfrämjande politik


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om en återvinningsfrämjande politik  
B8-1017/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv(1),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Återvinning och avfallshantering utgör ett ännu underskattat verktyg för skapande av arbetstillfällen.

B.  Återvinning främjar lokal, hållbar sysselsättning som respekterar jämställdheten och främjar integreringen av utsatta personer och personer med funktionsnedsättning.

C.  Förebyggande, återanvändning och materialåtervinning är att föredra framför energiåtervinning eller bortskaffande av avfall.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja forskning och teknik inom hållbara, återanvändningsbara eller materialåtervinningsbara produkter.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge stöd till kommuner så att de kan uppnå de mål som fastställs i den nationella och europeiska lagstiftningen, särskilt målet om en minst 50-procentig grad av materialåtervinning.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre informera medborgarna om de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av materialåtervinning och att se till att EU:s institutioner föregår med gott exempel genom att systematiskt använda materialåtervunna produkter, material och papper.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

 

(1)

EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Rättsligt meddelande