NÁVRH UZNESENIA
PDF 251kWORD 48k
20.9.2016
PE589.618v01-00
 
B8-1030/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o udelení výnimky pre prírodné éterické levanduľové oleje v rámci nariadenia REACH


Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Nicolas Bay , Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Louis Aliot, Steeve Briois, Bernard Monot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o udelení výnimky pre prírodné éterické levanduľové oleje v rámci nariadenia REACH  
B8-1030/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1907/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 834/2007(2),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Únia zaviedla súbor opatrení na ochranu pred rizikami spojenými s chemickými látkami;

B.  keďže chemické látky, ktoré sa vyskytujú v prírode, by mali byť oslobodené od povinnej registrácie, ak sa chemicky neupravujú a vo svojej podstate nie sú nebezpečné;

C.  keďže éterický levanduľový olej je podľa medzinárodnej normy ISO prírodný produkt, ktorý je prítomný v rastline, a keďže sa získava extrahovaním vodnou parou(3);

D.  keďže výrobcovia, ktorí často sami často vykonávajú destiláciu, musia zostavovať komplexnú a nákladnú dokumentáciu k hodnoteniu každého éterického oleja;

E.  keďže prírodný éterický levanduľový olej je poľnohospodárskym produktom(4);

F.  keďže zavedenie tohto právneho predpisu nie je zlučiteľné so samotnou podstatou prírodných éterických olejov;

1.  vyzýva Komisiu, aby požiadala Radu o zmenu nariadenia REACH udelením výnimky z registrácie prírodného éterického levanduľového oleja, aby výrobcovia neboli znevýhodňovaní v dôsledku tejto právnej úpravy, ktorej vykonávanie nie je možné.

(1)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.

(2)

Nariadenie (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

(3)

Podľa nariadenia REACH prírodný postup.

(4)

Článok 38 Rímskej zmluvy.

Právne oznámenie