ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 379kWORD 44k
13.9.2016
PE589.626v01-00
 
B8-1037/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάργηση του ευνουχισμού των χοίρων


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση του ευνουχισμού των χοίρων  
B8-1037/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις προστασίας των ζώων έχουν αναδείξει την πρακτική του ευνουχισμού που πραγματοποιείται σε ορισμένες μονάδες εκτροφής χοίρων, πρακτική η οποία έχει ως αποτέλεσμα να υποφέρουν τρομακτικά τα ζώα αυτά δεδομένου ότι δεν χορηγείται κανένα αναισθητικό·

 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο στη Γαλλία εκτρέφονται ετησίως 25 εκατομμύρια χοίροι, κυρίως για το κρέας τους·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% των εν λόγω χοίρων εκτρέφονται και ευρίσκονται σε χώρους όπου επικρατεί το αδιαχώρητο και στοιβάζονται, σε χώρους με δικτυωτά δάπεδα ή σε χώρους υπερβολικά μικρούς, και ότι δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για να συμπεριφερθούν κατά τρόπο φυσιολογικό·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτή η πρακτική ευνουχισμού έχει ήδη απαγορευθεί σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να τεθεί τέλος σε αυτές τις πρακτικές, ιδίως εφόσον υφίστανται εναλλακτικές λύσεις·

 

1.ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ένταξης της κατάργησης του ευνουχισμού των χοίρων στις εθνικές στρατηγικές για την βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου