Процедура : 2016/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1051/2016

Внесени текстове :

B8-1051/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0377

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 494kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.640v01-00
 
B8-1051/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))


Франсоаз Гростет, Дейвид Каза, Шон Кели, Паскал Аримон, Жорж Бах, Иво Белет, Дирдре Клун, Лара Коми, Кришианис Каринш, Йерун Ленарс, Вероника Лопе Фонтане, Елизабет Морен-Шартие, Клод Ролен, Масимилиано Салини, Ан Сандер, Свен Шулце, Чаба Шогор, Романа Томц, Том Ванденкенделаре, Лоренцо Чеза, Антонио Таяни от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1051/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид обявяването на закриването на фабриката на Caterpillar в Белгия, което ще доведе до колективното уволнение на над 2 000 служители и ще застраши допълнително 4 000 до 7 000 работни места в рамките на подизпълнителите и свързаните МСП в региона, и на закриването на завода „Монкстаун“ на Caterpillar в Нютаунаби, Северна Ирландия, което би могло да доведе до загуба на до 250 работни места,

–  като взе предвид съобщението на Alstom, че ще спре производството на влакове в своя завод в Белфор във Франция и ще прехвърли над 400 работни места към други заводи, както и намаляването на работните места поради преструктурирането на бившия завод на Alstom в Сесто Сан Джовани, Италия,

–  като взе предвид факта, че от 2012 г. насам производителите на тежко оборудване са изправени пред съчетание от трудни пазарни условия в основни региони и сектори на промишлеността,

–  като взе предвид растящия брой съобщения за преместване на трудоемки дейности нагоре по веригата извън Европа – тенденция, която допринася за спад в производството и заетостта в промишлеността в много европейски страни и оказва отрицателно въздействие върху цялата икономическа и социална структура,

–  като взе предвид продължаващата голяма безработица в Европа и промените в моделите на производство,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че информирането и консултирането на работниците представлява основна характеристика на нашия европейски социален модел;

Б.  като има предвид, че Комисията обяви нова стратегия през 2012 г., обещавайки „нова индустриална революция“, насочена към повишаване на промишлената дейност с 20% от брутния вътрешен продукт на ЕС до 2020 г., в сравнение с малко над 15% към този момент, и връщане към равнищата преди икономическия спад;

В.  като има предвид, че с цел запазване и създаване на работни места държавите членки трябва да определят правилните условия за промишлеността на ЕС, която е изправена пред ожесточена конкуренция в световен мащаб, в която не всички участници спазват едни и същи стандарти и правила;

Г.  като има предвид, че световният и европейският икономически растеж остава слаб и не е достатъчен, за да стимулира подобрения в строителния и инфраструктурния сектор, в сектора за управление на ресурсите, както и в енергийния и транспортния сектор;

Д.  като има предвид, че понастоящем Caterpillar очаква продажбите и приходите за 2016 г. да намалеят с 40% спрямо цифрите за 2012 г., което би отбелязало намаляване на продажбите и приходите през четири последователни години за пръв път в 90-годишната история на дружеството;

Е.  като има предвид, че съобщенията за основно промишлено преструктуриране нанасят тежък удар на засегнатите служители, техните семейства и общностите, в които се намират дружествата;

1.  изразява своята подкрепа за всички засегнати работници и семейства и изразява съжаление във връзка с вредните последици на тези закривания върху местните икономики;

2.  припомня, че Европа е социална пазарна икономика, чиито основни цели са динамичен пазар на труда, ефективни системи за социална сигурност и устойчив икономически растеж за нашите граждани;

3.  призовава мултинационалните дружества да вземат предвид своите правни, социални и морални задължения към работниците си и регионите, в които те извършват дейност, когато проучват начини за увеличаване на ефективността на разходите;

4.  призовава всички съответни органи да гарантират пълно спазване на националното и европейското законодателство в областта на информирането и консултирането на работниците от всички заинтересовани страни, особено през период на преструктуриране;

5.  подчертава обаче, че случаите Caterpillar и Alstom са само отрицателни примери за много по-голям проблем, пред който е изправена европейската промишленост; счита за недостатъчен дадения до момента отговор на проблемите, пред които е изправена промишлеността на ЕС; следователно подчертава в тази връзка, че политиките на ЕС, които имат за цел насърчаването на реиндустриализацията, трябва да възприемат принципа на неотложност в стремежа към разрешаване на продължаващите проблеми във възможно най-кратки срокове;

6.  подчертава, че дружествата трябва да изпълняват своите правни задължения съгласно европейското и националното право, като отдават приоритет на информирането и консултирането на работниците, както и на възможността за преглед на алтернативи, предлагани от социалните партньори;

7.  настоява ръководството на Caterpillar надлежно да отчете алтернативите, които ще бъдат предложени от работниците в рамките на процедурата „Рено“;

8.  припомня, че ръководството на Caterpillar вече преструктурира завода в Госли през 2013 г., намалявайки числеността на персонала с над 1 600 работници, като в същото време изиска от останалите работници да положат безпрецедентни усилия за поддържане на завода в Госли в дългосрочен план;

9.  призовава държавите членки и Комисията да завършат конкурентен единен пазар, който е в състояние да привлича и задържа частни инвестиции, да поддържа силни вериги за създаване на стойност в ЕС и да създава работни места;

10.  призовава законодателите да осигурят подходящи условия за успех на европейската промишленост за строителна техника посредством устойчиво вътрешно търсене за строителство и инфраструктура и подобряване на конкурентоспособността на нашата промишленост на световния пазар;

11.  припомня, че лицата, които определят политиките, носят отговорност за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ Европа да се превърне в най-конкурентоспособния регион по света и за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж;

12.  призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка да се насочат по-специално към тези региони, които са най-силно засегнати от деиндустриализацията, и спешно да ускорят подкрепата за проектите в тези региони;

13.  призовава Комисията да създаде истинска дългосрочна европейска индустриална стратегия с оглед на постигане на целта 20% от брутния вътрешен продукт да произхожда от промишлеността, както е установено в стратегията „Европа 2020“;

14.  подчертава необходимостта целта за 20% реиндустриализация да върви ръка за ръка с нашите цели в областта на климата и енергетиката и разпоредбите за изместване на въглеродните емисии да бъдат разработени по начин, който да не принуждава енергоемките отрасли да напускат Европа и който да запазва новите инвестиции в ЕС;

15.  призовава Комисията бързо да мобилизира всички налични фондове, по-специално Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да се реинтегрират работниците, съкратени от Caterpillar в Госли и от Alstom, и всички техни подизпълнители на пазара на труда във възможно най-кратки срокове и да им се предостави адекватна подкрепа за придобиване на нови умения, когато е необходимо;

16.  приветства създадената от Комисията работна група, която ще действа като посредник между белгийските органи и Комисията;

17.  настоятелно призовава националните служби по заетостта да подобрят сътрудничеството на национално и международно равнище с цел подобряване на информационните канали и по-добро съответствие между предложенията за работа и търсенето;

18.  призовава трудовата мобилност в Европа да се засили посредством повишаване на пригодността за заетост чрез подобряване на трансграничното признаване на уменията и квалификациите и засилване на езиковите умения;

19.  счита, че достъпът до финансиране в ЕС представлява един от основните проблеми, които възпрепятстват промишлеността по отношение на конкурентоспособността в световен мащаб; поради това призовава Комисията и държавите членки да осигурят по-добър достъп до финансиране за предприятията от ЕС, особено за микропредприятията и МСП, като по този начин се увеличава техният капацитет за изграждане на проекти, и да им предоставят по-добри консултантски услуги и техническа подкрепа;

20.  счита, че връзката между научните изследвания и промишлеността е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността в ЕС; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки активно да насърчават и поощряват засилването на сътрудничеството между изследователските центрове, университетите и предприятията с цел стимулиране на иновациите и икономическия растеж;

21.  призовава за подобряване на средата за научни изследвания чрез увеличение на бюджета за НИРД и иновации, по-добро взаимодействие с промишлеността и по-добра взаимосвързаност между различните европейски и национални програми за финансиране;

22.  приветства предложението за регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси;

23.  подчертава необходимостта от по-добра координация между образователните и учебните програми и потребностите на променящите се пазари на труда; по тази причина призовава Комисията и държавите членки да стимулират обучението и образованието в областта на информационните и комуникационните технологии и в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, за да може както настоящата, така и бъдещата работна сила да придобие съответните електронни умения;

24.  подчертава неотложната необходимост от развиването на технически умения, особено в производствения сектор, и признава, че силният акцент върху академичното образование през последните години до известна степен обезсили това; по тази причина призовава за развиване и разширяване на системите за професионална практика и подчертава необходимостта от насърчаване на значението на технически квалифицираните работници;

25.  настоятелно призовава Комисията да гарантира активна търговска политика на ЕС в съответствие с целите на промишлеността; припомня необходимостта от постигане на бързо споразумение относно „международен инструмент за обществени поръчки“ и преразглеждането на нормативната уредба относно инструментите за търговска защита; призовава Комисията да осигури значително подобряване на достъпа до пазара за европейските промишлени сектори; отправя искане към Комисията да вземе предвид какво би било социалното и икономическото въздействие на признаването на статут на пазарна икономика за държавни или други непазарни икономики върху конкурентоспособността на промишлените сектори в ЕС;

26.  призовава Комисията, с оглед на укрепването на конкурентоспособността, да се придържа към подход на „мащабни действия по големите теми и минимални действия по маловажните теми“ и надлежно да спазва принципите на пропорционалност и на субсидиарност с цел извличане на максимални ползи от единния пазар – двигател на растежа на ЕС – при нулеви разходи;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Правна информация