Postup : 2016/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1051/2016

Předložené texty :

B8-1051/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/10/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0377

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.640v01-00
 
B8-1051/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))


Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1051/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na oznámení o uzavření závodu Caterpillar v Belgii, které povede k hromadnému propuštění více než 2 000 zaměstnanců a ohrožení dalších 4 000 až 7 000 pracovních míst v rámci subdodavatelů a souvisejících MSP v dané oblasti, a uzavření závodu Caterpillar v Monkstownu v Newtownabbey (Severní Irsko), které by mohlo vést ke zrušení až 250 pracovních míst,

–  s ohledem na oznámení společnosti Alstom, že výroba vlaků v jejím závodu v Belfortu (Francie) bude zastavena a více než 400 pracovních míst bude přesunuto do jiných závodů, a na rušení pracovních míst kvůli restrukturalizaci bývalého závodu společnosti Alstom ve městě Sesto San Giovanni (Itálie),

–  s ohledem na skutečnost, že od roku 2012 čelili výrobci produktů těžkého strojírenství kombinaci náročných tržních podmínek v klíčových oblastech a průmyslových odvětvích,

–  s ohledem na rostoucí počet zpráv o přesouvání činností v prvních fázích výrobního cyklu a s vysokým podílem lidské práce z Evropy, což přispívá k úbytku výroby a zaměstnání v průmyslu v mnoha evropských zemích a má negativní dopad na hospodářskou a sociální strukturu,

–  s ohledem na přetrvávající vysokou míru nezaměstnanosti v Evropě a změny ve výrobních modelech,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že informovanost a konzultace s pracovníky jsou podstatnou součástí našeho evropského sociálního modelu;

B.  vzhledem k tomu, že Komise v roce 2012 představila novou strategii, která slibovala „novou průmyslovou revoluci“, jež měla za cíl zvýšit průmyslovou aktivitu na 20 % hrubého domácího produktu EU do roku 2020 ve srovnání s tehdejšími 15 % a návrat k úrovni před hospodářským útlumem;

C.  vzhledem k tomu, že za účelem ochrany a tvorby pracovních míst musí členské státy nastavit správné podmínky pro průmysl EU, který čelí nelítostné celosvětové konkurenci, kdy ne všichni konkurenti dodržují stejné normy a pravidla;

D.  vzhledem k tomu, že celosvětový a evropský hospodářský růst zůstává utlumený a není dostatečný na to, aby stimuloval zlepšení ve strojírenském průmyslu, infrastruktuře, průmyslu zdrojů a energetickém a přepravním odvětví;

E.  vzhledem k tomu, že Caterpillar v současnosti očekává snížení prodeje a výnosů za rok 2016 o 40 % ve srovnání s rokem 2012, což by bylo poprvé v devadesátileté historii společnosti, kdy prodej a výnosy klesaly čtyři roky za sebou;

F.  vzhledem k tomu, že oznámení o velkých průmyslových restrukturalizacích tvrdě zasahují dotčené zaměstnance, jejich rodiny a komunity, ve kterých se společnosti nacházejí;

1.  vyjadřuje svou podporu všem dotčeným pracovníkům a rodinám a vyjadřuje lítost nad neblahými dopady, které má uzavírání závodů na místní hospodářství;

2.  připomíná, že Evropa je sociálně tržní hospodářství, jehož primární cíle jsou dynamický trh práce, efektivní systémy sociálního zabezpečení a udržitelný hospodářský růst pro naše občany;

3.  žádá nadnárodní společnosti, aby při zkoumání možností zvýšení nákladové efektivnosti zohledňovaly své právní, společenské a morální závazky vůči svým pracovníkům a oblastem, ve kterých fungují;

4.  vyzývá všechny příslušné orgány, aby zajistily plné dodržování vnitrostátních a evropských právních předpisů o informování a konzultacích s pracovníky všemi dotčenými stranami, zejména během restrukturalizací;

5.  zdůrazňuje však, že případy společností Caterpillar a Alstom jsou pouze nešťastné příklady mnohem většího problému, kterému evropský průmysl čelí; považuje dosavadní odpověď na problémy, s nimiž se evropský průmysl potýká, za nedostatečnou; zdůrazňuje proto v tomto ohledu, že politika EU, která si klade za cíl podporovat reindustrializaci, se musí neprodleně zabývat co nejrychlejším řešením těchto přetrvávajících problémů;

6.  zdůrazňuje, že společnosti musí plnit své právní závazky vyplývající z evropského a vnitrostátního práva, zejména informování a konzultace s pracovníky a využití příležitosti posuzovat alternativy, které předloží sociální partneři;

7.  požaduje, aby management společnosti Caterpillar náležitě přihlédl k alternativám, které pracovníci navrhnou v rámci „postupu Renault“;

8.  připomíná, že v roce 2013 už management společnosti Caterpillar restrukturalizoval závod v Gosselies, při čemž zaniklo 1 600 pracovních míst, ovšem po zbývajících pracovnících se požadovalo, aby vyvíjeli bezprecedentní úsilí, aby byl závod z dlouhodobého hlediska zachován;

9.  vyzývá členské státy a Komisi, aby dokončily konkurenceschopný jednotný trh, který dokáže přilákat a udržet soukromé investice, udržovat silné hodnotové řetězce EU a vytvářet pracovní místa;

10.  vyzývá zákonodárce, aby zavedli správné podmínky, které by evropskému průmyslu stavebních zařízení umožnily uspět prostřednictvím trvalé domácí poptávky ve stavebnictví a infrastruktuře a prostřednictvím lepší konkurenceschopnosti našich průmyslových podniků i na globálním trhu;

11.  připomíná, že tvůrci politik jsou zodpovědní za dosažení strategických cílů programu Evropa 2020, tedy za transformaci Evropy na nejkonkurenceschopnější oblast světa a za podporu inteligentního, udržitelného a přístupného růstu;

12.  vyzývá Komisi a Evropskou investiční banku, aby se zaměřily zejména na ty oblasti, které byly deindustrializací zasaženy nejvíce, a aby neprodleně zrychlily podporu projektů v těchto oblastech;

13.  vyzývá Komisi, aby připravila skutečnou dlouhodobou evropskou průmyslovou strategii, aby mohl být dosažen cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, tedy aby 20 % hrubého domácího produktu pocházelo z průmyslu;

14.  zdůrazňuje, že je potřeba, aby cíl 20 % HDP pocházejících z průmyslu šel ruku v ruce s našimi cíli stanovenými pro oblasti klimatu a energetiky a aby ustanovení o úniku uhlíku byla formulována způsobem, který nebude nutit energeticky náročná průmyslová odvětví k odchodu z Evropy a který v Evropě udrží nové investice;

15.  vyzývá Komisi, aby rychle uvolnila všechny dostupné finanční prostředky, zejména Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, za účelem co nejrychlejší opětovné integrace pracovníků propuštěných ze závodu Caterpillar v Gosselies a ze závodu Alstom a všech jejich subdodavatelů na trh práce a aby jim poskytla vhodnou podporu při získávání nových dovedností, které potřebují;

16.  vítá vytvoření pracovní skupiny Komisí, která bude sloužit jako rozhraní mezi belgickými úřady a Komisí;

17.  naléhavě žádá vnitrostátní úřady práce, aby zlepšily spolupráci na vnitrostátní a mezinárodní úrovni tak, aby se zlepšily informační kanály a aby se nabídka pracovních míst přizpůsobila poptávce;

18.  vyzývá ke zlepšení pracovní mobility po celé Evropě zvýšením uplatnitelnosti na trhu práce pomocí lepšího přeshraničního uznávání kompetencí a kvalifikací a posilováním jazykových kompetencí;

19.  domnívá se, že přístup k finančním prostředkům v EU je jedním z klíčových problémů, které snižují konkurenceschopnost průmyslu v celosvětovém měřítku; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zajistily lepší přístup podniků v EU k finančním prostředkům, zejména mikropodnikům a MSP, a tím zvýšily jejich kapacity pro vypracovávání projektů, a aby jim poskytly lepší konzultační služby a technickou podporu;

20.  domnívá se, že propojení výzkumu a průmyslu je stěžejní pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu EU; s ohledem na to vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně propagovaly a podporovaly intenzivnější spolupráci mezi výzkumnými centry, univerzitami a podniky za účelem podnícení inovací a hospodářského růstu;

21.  vyzývá ke zlepšení v prostředí výzkumu prostřednictvím zvýšení rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, k lepšímu zapojení do průmyslu a k lepšímu propojení různých programů financování na úrovni EU a jednotlivých států;

22.  vítá návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a nařízení (EU) č. 2015/1017 s ohledem na prodloužení platnosti Evropského fondu pro strategické investice a na zavedení technických zlepšení pro tento fond a Evropské centrum pro investiční poradenství;

23.  zdůrazňuje potřebu lepší koordinace vzdělávacích osnov a osnov odborné přípravy s potřebami měnících se trhů práce; žádá proto Komisi a členské státy, aby podpořily odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií, přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky tak, aby stávající i budoucí pracovníci byli vybaveni relevantními digitálními dovednostmi;

24.  zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet technické dovednosti, zejména v odvětví výroby, a uznává, že silné zaměření na akademické vzdělávání v posledních letech tuto potřebu do určité míry popíralo; vyzývá proto k vývoji a rozšiřování systémů učňovské přípravy, a zdůrazňuje, že je potřeba prosazovat význam zručných technických pracovníků;

25.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila proaktivní obchodní politiku EU, která bude v souladu s cíli v oblasti průmyslu; připomíná, že je nutné, aby bylo rychle dosaženo shody na „mezinárodním nástroji pro veřejné zakázky“ a na revizi nařízení o nástrojích na ochranu obchodu; vyzývá Komisi, aby zajistila podstatné zlepšení přístupu na trh pro evropská průmyslová odvětví; žádá Komisi, aby vzala v potaz sociální a hospodářské dopady, které by mohlo mít uznání statusu tržního hospodářství státem ovládaných či netržních ekonomik na konkurenceschopnost evropských průmyslových odvětví;

26.  za účelem posílení konkurenceschopnosti vyzývá Komisi, aby se i nadále zaměřovala na důležité věci a u méně důležitých otázek ustupovala do pozadí a aby náležitě dodržovala zásady proporcionality a subsidiarity, a mohla tak bez jakýchkoli nákladů plně využívat výhody jednotného trhu, který pohání růst EU;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

Právní upozornění