Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1051/2016

Indgivne tekster :

B8-1051/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0377

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 269kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.640v01-00
 
B8-1051/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))


Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1051/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til meddelelsen om lukning af Caterpillar-fabrikken i Belgien, der resulterede i den kollektive afskedigelse af over 2 000 ansatte og trussel om tab af yderligere 4 000 til 7 000 job hos underleverandører og dermed forbundne SMV’er i regionen samt om lukning af Caterpillars Monkstown-anlæg i Newtownabbey, Nordirland, som vil kunne føre til tab af op til 250 arbejdspladser,

–  der henviser til Alstoms meddelelse om, at virksomheden vil stoppe togproduktionen i sit anlæg i Belfort i Frankrig og overføre mere end 400 arbejdspladser til andre anlæg, samt at den vil skære ned i antallet af arbejdspladser på grund af omstrukturering af det tidligere Alstom-anlæg i Sesto San Giovanni, Italien,

–  der henviser til, at producenter af tungt udstyr siden 2012 har stået over for en kombination af vanskelige markedsbetingelser i centrale regioner og industrisektorer,

–  der henviser til det voksende antal rapporter om arbejdsintensive aktiviteter i produktionskædens første trin, der flyttes ud af Europa, en tendens der bidrager til faldende beskæftigelse i forarbejdnings- og fremstillingsindustrien i mange europæiske lande og har negativ indvirkning på hele den økonomiske og samfundsmæssige struktur,

–  der henviser til den vedvarende høje arbejdsløshed i Europa og ændringer, hvad angår produktionspatenter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at information og høring af arbejdstagere er en central del af vores europæiske sociale model;

B.  der henviser til, at Kommissionen i 2012 offentliggjorde en ny strategi, der lovede en ”ny industriel revolution”, der tog sigte på at øge den industrielle aktivitet, der på daværende tidspunkt lå på 15 % af BNP, til 20 % af bruttonationalproduktet inden 2020 og på en tilbagevenden til samme stade som før recessionen;

C.  der henviser til, at medlemsstaterne for at bevare og skabe job skal tilvejebringe de rette betingelser for EU’s industri, som står over for hård konkurrence på verdensplan, hvori ikke alle aktører overholder de samme standarder og regler;

D.  der henviser til, at den globale og europæiske økonomiske vækst fortsat er svag og ikke er tilstrækkelig til at fremkalde forbedringer i bygnings- og infrastrukturindustrierne, råvareindustrien samt og energi- og transportsektoren;

E.  der henviser til, at Caterpillar for øjeblikket forventer, at salget og indtægterne i 2016 vil være 40 % lavere i sammenlignet med 2012, hvilket ville være første gang i virksomhedens halvfemsårige historie, at salget og indtægterne er faldet i fire år i træk;

F.  der henviser til, at meddelelser om større industrielle omstruktureringer retter et hårdt slag mod de berørte arbejdstagere, deres familier og de samfund, hvori virksomhederne befinder sig;

1.  udtrykker sin støtte til alle arbejdstagere og familier, der er berørt, og beklager de ødelæggende virkninger, sådanne lukninger har for de lokale økonomier;

2.  minder om, at Europa er en social markedsøkonomi, hvis fremmeste mål er et dynamisk arbejdsmarked, effektive sociale sikringssystemer og en bæredygtig økonomisk vækst for vores borgere;

3.  appellerer til de multinationale virksomheder om at tage hensyn til deres juridiske, sociale og moralske forpligtelser over for deres arbejdstagere og de regioner, som de er aktive i, når de overvejer metoder til at øge omkostningseffektiviteten;

4.  opfordrer alle relevante myndigheder til at sikre fuldstændig overholdelse af de nationale bestemmelser og EU-bestemmelserne om, at alle berørte parter skal underrette og høre arbejdstagerne, især under omstrukturering;

5.  understreger dog, at tilfældene med Caterpillar og Alstom kun er uheldige eksempler på et langt større problem, som den europæiske industri står over for; mener, at de foranstaltninger, der hidtil er truffet for at løse problemerne for EU’s industri, er utilstrækkelige; understreger derfor i denne forbindelse, at EU’s politikker, der tager sigte på at fremme genindustrialisering, skal følge princippet om uopsættelighed og i overensstemmelse hermed søge at løse de vedvarende problemer så hurtigt som muligt;

6.  understreger, at virksomheder skal overholde deres juridiske forpligtelser i henhold til europæisk og national ret, idet de prioriterer oplysning og høring af arbejdstagerne og muligheden for at undersøge alternativer, der foreslås af arbejdsmarkedets parter;

7.  fastholder, at Caterpillars ledelse skal tage behørigt hensyn til de alternativer, der vil blive foreslået af arbejdstagerne som led i Renault-proceduren;

8.  minder om, at Caterpillars ledelse allerede omstrukturerede Gosselies-anlægget i 2013, hvorved personaleantallet blev skåret ned med mere end 1 600 arbejdstagere, mens de tilbageblevne arbejdstagere blev bedt om at gøre en hidtil uhørt indsats for at bevare Gosselies-anlægget på lang sigt;

9.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fuldende et konkurrencedygtigt indre marked, der også er i stand til at tiltrække private investeringer, bevare stærke EU-værdikæder og skabe beskæftigelse;

10.  opfordrer lovgiverne til at skabe de rette betingelser for, at den europæiske bygningsmaterialeindustri kan klare sig gennem opretholdelse af den interne efterspørgsel efter bygge- og infrastrukturprojekter og forbedret konkurrenceevne for vores industri på verdensmarkedet

11.  minder om, at det er politikernes ansvar at opnå de strategiske Europa 2020-mål med at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige region i verden og til at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

12.  opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til især at fokusere på de regioner, der har været mest berørt af afindustrialiseringen, og til omgående at fremskynde understøttelsen af projekter i disse regioner;

13.  opfordrer Kommissionen til at udforme en virkelig langsigtet europæisk strategi for industrien for at nå målet med, at 20 % af bruttonationalproduktet skal komme fra industrien, som det er fastlagt i Europa 2020-strategien;

14.  understreger nødvendigheden af, at 20 %-genindustrialiseringsmålet går hånd i hånd med vores klima- og energimål, og af, at bestemmelserne om kulstoflækage udformes på en sådan måde, at de ikke tvinger energiintensive industrier til at forlade Europa og fastholder nye investeringer i EU;

15.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at mobilisere alle fonde, der er til rådighed, især Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, for så hurtigt som muligt at reintegrere de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra Caterpillar, Gosselies og Alstom og alle deres underleverandører, på arbejdsmarkedet og give dem tilstrækkelig støtte til at erhverve nye kvalifikationer, hvor der er behov for det;

16.  bifalder den taskforce, som Kommissionen har oprettet, og som vil være en grænseflade mellem de belgiske myndigheder og Kommissionen;

17.  opfordrer indtrængende de nationale arbejdsformidlinger til at øge samarbejdet på nationalt og internationalt plan for at forbedre informationskanalerne og bedre at tilpasse jobtilbuddene til efterspørgslen;

18.  opfordrer til, at arbejdskraftens mobilitet overalt i Europa øges ved, at man udvider beskæftigelsesegnetheden gennem forbedret grænseoverskridende anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer og styrkelse af sproglige kvalifikationer;

19.  anser adgang til finansiering i EU for at være et af de centrale problemer, der hindrer industrien i kunne konkurrere på verdensplan; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre bedre adgang til finansiering for EU-virksomheder, især for mikrovirksomheder og SMV’er, idet man således øger deres kapacitet til at gennemføre projekter, og til at udstyre dem med bedre rådgivningstjenester og teknisk bistand;

20.  anser forbindelsen mellem forskning og industri for at være afgørende for at fremme EU’s industrielle konkurrenceevne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at fremme og tilskynde til intensivering af samarbejdet mellem forskningscentre, universiteter og virksomheder med henblik på at sætte skub i både innovation og økonomisk vækst;

21.  opfordrer til forbedringer af forskningsmiljøet gennem en forhøjelse af FUI-budgettet og til, at der skabes et bedre forhold til industrien og en bedre sammenkobling mellem forskellige EU-finansieringsprogrammer og nationale finansieringsprogrammer;

22.  bifalder forslaget til forordning om ændring af forordningerne (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017, for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning;

23.  understreger nødvendigheden af bedre koordination mellem uddannelses- og undervisningsplaner og nødvendigheden af at ændre arbejdsmarkederne; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme IKT og uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik for at udstyre både den nuværende og den fremtidige arbejdsstyrke med de relevante digitale færdigheder;

24.  understreger det afgørende behov for udvikling af tekniske kvalifikationer, især i fremstillingssektoren, og anerkender, at de senere års kraftige fokusering på akademisk uddannelse til en vis grad har modvirket dette; opfordrer derfor til udvikling og udvidelse af lærlingeordninger og understreger nødvendigheden af at slå til lyd for vigtigheden af at uddanne kvalificerede teknikere;

25.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre en proaktiv EU-handelspolitik i overensstemmelse med dets mål for industrien; minder om nødvendigheden af hurtigt at nå til enighed om det ”internationale instrument for offentlige udbud” og revisionen af forordningerne om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter; opfordrer Kommissionen til at sikre en væsentlig forbedring af markedsadgangen for de europæiske industrier; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvilke sociale og økonomiske virkninger, som anerkendelsen af markedsøkonomistatus for statsstyrede eller andre ikke-markedsstyrede økonomier kunne have for EU’s industriernes konkurrenceevne;

26.  opfordrer med henblik på at styrke konkurrenceevnen Kommissionen til at fastholde sin tilgang med at være ”stor, når det gælder store ting, og lille, når det gælder små ting”, og til på behørig vis at overholde proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet for at høste de fulde fordele af det indre marked, EU’s vækstmotor, uden yderligere omkostninger;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Juridisk meddelelse