Postupak : 2016/2891(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1051/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1051/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/10/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0377

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.640v01-00
 
B8-1051/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom  (2016/2891(RSP))


Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom  (2016/2891(RSP))  
B8-1051/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir najavu o zatvaranju Caterpillarove tvornice u Belgiji čime će više od 2000 radnika biti otpušteno, a još između 4000 i 7000 radnih mjesta podizvođača i povezanih malih i srednjih poduzeća u regiji ugroženo i o zatvaranju Caterpillarove tvornice Monkstown u Newtownabbeyju u Sjevernoj Irskoj koje bi moglo rezultirati zatvaranjem do 250 radnih mjesta,

–  uzimajući u obzir najavu Alstoma da će obustaviti proizvodnju vlakova u svojoj tvornici u Belfortu u Francuskoj i premjestiti više od 400 radnih mjesta u druge tvornice i smanjenje radnih mjesta zbog restrukturiranja bivše Alstomove tvornice u Sesto San Giovanniju u Italiji,

–  uzimajući u obzir činjenicu da su od 2012. proizvođači teške opreme suočeni s više teških uvjeta na tržištu u ključnim regijama i industrijskim sektorima;

–  uzimajući u obzir sve veći broj izvješća o premještanju poslovanja s velikom radnom snagom izvan Europe, trend koji pridonosi smanjenju zaposlenosti u proizvodnom i industrijskom sektoru mnogih europskih zemalja i koji negativno utječe na ukupnu gospodarsku i socijalnu strukturu,

–  uzimajući u obzir trajnu visoku nezaposlenost u Europi i promjene u proizvodnim patentima,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su informiranje i savjetovanje radnika ključna karakteristika našeg europskog socijalnog modela;

B.  budući da je Komisija 2012. otkrila novu strategiju kojom obećava „novu industrijsku revoluciju” čiji je cilj bio povećanje industrijske aktivnosti na 20% BDP-a EU-a do 2020., u usporedbi s tek 15% 2012. i povratak na razinu prije ekonomske krize;

C.  budući da kako bi se sačuvala i otvarala radna mjesta države članice moraju postaviti prave uvjete za industriju EU-a koja je suočena sa sve žešćom svjetskom konkurencijom u kojoj svi sudionici ne poštuju iste standarde i propise;

D.  budući da je svjetski i europski ekonomski rast i dalje slab i nije dovoljan kako bi rezultirao poboljšanjima u građevinskoj i infrastrukturnoj industriji, industriji resursa te sektorima energetike i prijevoza;

E.  budući da Caterpillar sada očekuje da će pad prodaje i prihoda za 2016. biti 40% manji u odnosu na 2012., što bi značilo da su prodaja i prihod, po prvi puta u 90 godina postojanja ovog poduzeća, u padu četvrtu godinu za redom;

F.  budući da najave velikih restrukturiranja u industriji predstavljaju težak udarac za pogođene radnike, njihove obitelji i zajednice u kojima su poduzeća smještena;

1.  izražava svoju potporu svim pogođenim radnicima i obiteljima i žali zbog posljedica koje su takva zatvaranja imala na lokalna gospodarstva;

2.  podsjeća na to da je Europa socijalno tržišno gospodarstvo čiji su primarni ciljevi dinamično tržište rada, učinkoviti sustavi socijalne zaštite i održivi gospodarski rast naših građana;

3.  poziva multinacionalna poduzeća da kada istražuju načine na koje bi povećali svoju troškovnu učinkovitost razmotre svoje pravne, socijalne i moralne obveze prema radnicima i regijama u kojima posluju;

4.  poziva relevantna tijela da zajamče da sve uključene strane u potpunosti poštuju nacionalne i europske propise o informiranju i savjetovanju radnika, posebno tijekom restrukturiranja;

5.  ističe međutim da su slučajevi poduzeća Caterpillar i Alstom nažalost negativni primjeri mnogo većih problema s kojima je suočena europska industrija; smatra da su dosadašnji odgovori na probleme s kojima se suočava industrija EU-a nedostatni; ističe stoga u tom pogledu da politike EU-a kojima je cilj jačanje reindustrijalizacije moraju preuzeti načelo hitnosti u nastojanju da se trajni problemi čim prije riješe;

6.  ističe da poduzeća moraju ispuniti svoje pravne obveze u okviru europskog i nacionalnog prava, dajući prioritet informiranju i savjetovanju radnika i mogućnosti da se revidiraju alternativna rješenja koja predlože socijalni partneri;

7.  inzistira na tome da uprava Caterpillara uzme u obzir alternativna rješenja koja će predložiti radnici u okviru postupka s Renaultom;

8.  podsjeća da je uprava Caterpillara 2013. već restrukturirala tvornicu u Gosseliesu smanjivši broj zaposlenih za više od 1600 radnika zahtijevajući pritom od preostalih radnika da ulože nezapamćen trud kako bi se dugoročno održala tvornica u Gosseliesu;

9.  poziva države članice i Komisiju da dovrše konkurentno jedinstveno tržište koje može privući i zadržati privatna ulaganja, zadržati jake vrijednosne lance EU-a i omogućiti otvaranje radnih mjesta;

10.  poziva zakonodavce da stvore prave uvjete kako bi europska industrija građevinske opreme uspjela zahvaljujući stabilnoj potražnji za građevinskim radovima i infrastrukturom na domaćem tržištu i boljom konkurentnošću naše industrije na svjetskom tržištu;

11.  podsjeća na to da je odgovornost kreatora politike da se postignu ciljevi strategije Europa 2020. prema kojoj bi Europa trebala postati najkonkurentnije područje na svijetu i da se potiče pametan, održiv i uključiv rast;

12.  poziva Komisiju i Europsku investicijsku banku da budu posebno usmjerene na područja koja su najviše pogođena deindustrijalizacijom da te hitno ubrzaju potporu projektima u tim područjima;

13.  poziva Komisiju da uspostavi dugoročnu europsku industrijsku strategiju kako bi postigla cilj od 20 % BDP-a kao rezultat industrijske proizvodnje, kao što je utvrđeno strategijom Europa 2020.;

14.  ističe da je nužno da cilj reindustrijalizacije od 20 % prati ciljeve u vezi s klimatskim promjenama i energijom te da odredbe o istjecanju ugljika budu osmišljene na način kojim se energetski intenzivne industrije ne pritišće na odlazak iz Europe i kojim se zadržavanju nova ulaganja u EU-u;

15.  poziva Komisiju da brzo mobilizira sve dostupne fondove, posebno Europski socijalni fond i Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se radnici otpušteni iz Caterpillara u Gosseliesu i Alstoma i svi njihovi podizvođači čim prije ponovno uključili na tržište rada i kako bi im se, po potrebi, pružila adekvatna potpora za stjecanje novih vještina;

16.  pozdravlja radnu skupinu koju je osnovala Komisija koja će biti veza između belgijskih vlasti i Komisije;

17.  poziva nacionalne službe za zapošljavanje da poboljšaju suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi poboljšale protok informacija i bolje uskladile ponudu poslova s potražnjom;

18.  poziva da se diljem Europe poboljša mobilnost radne snage povećanjem zapošljivosti zahvaljujući boljem sustavu međugraničnog priznavanja vještina i kvalifikacija te jačanjem jezičnih vještina;

19.  smatra da je pristup financiranju u EU-u jedan od ključnih problema koji koči industriju u smislu svjetske konkurencije; stoga poziva Komisiju i države članice da zajamče bolji pristup financiranju za poduzeća u EU-u, posebno za mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, čime bi se poboljšale njihove mogućnosti za građevinske projekte te im pružile bolje savjetodavne usluge i tehnička potpora;

20.  smatra da je povezanost istraživanja i industrije ključna za jačanje industrijske konkurentnosti EU-a; u tom smislu poziva Komisiju i države članice da aktivno promiču i podržavaju jačanje suradnje između istraživačkih centara, sveučilišta i poduzeća kako bi se potakle inovacije i gospodarski rast;

21.  poziva na poboljšanja u istraživačkom okruženju pomoću većeg proračuna za istraživanja i razvoj, bolje uključenosti industrije i bolje međupovezanosti različitih nacionalnih i europskih programa financiranja;

22.  pozdravlja prijedlog Uredbe o izmjeni uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja te uvođenja tehničkih poboljšanja za taj Fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja;

23.  ističe da je potrebna bolja usklađenost nastavnih programa u okviru obrazovanja i osposobljavanja i potreba promjenljivog tržišta rada; stoga poziva Komisiju i države članice da potaknu osposobljavanje i obrazovanje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) te znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) kako bi sadašnja i buduća radna snaga stekla relevantne e-vještine;

24.  ističe ključnu potrebu za razvoj tehničkih vještina, posebno u sektoru proizvodnje i potvrđuje da je velika usmjerenost na akademsko obrazovanje posljednjih godina to donekle obezvrijedila; stoga poziva na razvoj i proširenje sustava naukovanja i naglašava da je potrebno promicati važnost kvalificiranih tehničkih radnika;

25.  poziva Komisiju da zajamči proaktivnu trgovinsku politiku EU-a u skladu s njezinim industrijskim ciljevima; podsjeća na to da je potrebno postići brzi dogovor o međunarodnom mehanizmu javne nabave i reviziji propisa o instrumentima za zaštitu trgovine; poziva Komisiju da europskim industrijama zajamči znatno poboljšanje pristupu tržištu; poziva Komisiju da u obzir uzme koje bi socijalne i ekonomske posljedice priznavanje statusa tržišnog gospodarstva za državna ili druga netržišna gospodarstva moglo imati na konkurentnost industrija EU-a;

26.  u cilju jačanja konkurentnosti, poziva Komisiju da se drži pristupa da mora biti velika u važnim pitanjima, a manje se baviti manje važnim pitanjima te da poštuje načelo proporcionalnosti i supsidijarnosti kako bi u potpunosti iskoristila pogodnosti jedinstvenog tržišta, pogona za rast EU-a, bez ikakvih troškova;

27.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Pravna napomena