Procedūra : 2016/2891(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1051/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1051/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 05/10/2016 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0377

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 557kWORD 79k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.640v01-00
 
B8-1051/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP))


Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP))  
B8-1051/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā paziņojumu par “Caterpillar” rūpnīcas slēgšanu Beļģijā, kā rezultātā notiek vairāk nekā 2 000 darbinieku kolektīvā atlaišana un reģionā ir apdraudētas vēl 4 000 līdz 7 000 darbvietas apakšuzņēmēju uzņēmumos un saistītos MVU, un par “Caterpillar” Monkstaunas rūpnīcas slēgšanu Ņūtaunebijā Ziemeļīrijā, kas varētu izraisīt līdz 250 darbvietu zaudējumu,

–  ņemot vērā “Alstom” paziņojumu, ka uzņēmums beigs ražot vilcienus savā Belforas rūpnīcā Francijā un vairāk nekā 400 darbvietas pārvietos uz citām rūpnīcām, un darbvietu skaita samazināšanu restrukturizācijas dēļ bijušajā “Alstom” rūpnīcā Sesto Sandžovanni Itālijā,

–  ņemot vērā, ka kopš 2012. gada smago iekārtu ražotāji saskaras ar dažāda veida grūtībām attiecībā uz tirgus apstākļiem galvenajos reģionos un rūpniecības nozarēs,

–  ņemot vērā pieaugošos ziņojumus par to, ka darbietilpīgas augšupējas darbības tiek pārvietotas ārpus Eiropas — šī tendence veicina ražošanas un rūpniecības nodarbinātības samazināšanos daudzās Eiropas valstīs un negatīvi ietekmē visu ekonomisko un sociālo struktūru,

–  ņemot vērā pastāvīgi augsto bezdarba līmeni Eiropā un pārmaiņas attiecībā uz ražošanas patentiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā darbinieku informēšana un konsultēšana ir būtisks mūsu Eiropas sociālā modeļa elements;

B.  tā kā Komisija 2012. gadā nāca klajā ar jaunu stratēģiju, solot “jaunu industriālo revolūciju”, kuras mērķis ir paaugstināt rūpniecisko aktivitāti līdz 20 % no ES iekšzemes kopprodukta līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar tikai nedaudz vairāk nekā 15 % tolaik un atgriezties pie pirmskrīzes līmeņiem;

C.  tā kā, lai saglabātu un radītu darbvietas, dalībvalstīm ir jāizveido pareizi apstākļi ES rūpniecībai, kas saskaras ar spēcīgu globālo konkurenci, kurā ne visi dalībnieki ievēro vienādus standartus un noteikumus;

D.  tā kā pasaules un Eiropas ekonomiskā izaugsme joprojām ir ierobežotā līmenī un nav pietiekama, lai virzītu uzlabojumus būvniecības un infrastruktūras nozarēs, resursu nozarēs un enerģētikas un transporta nozarē;

E.  tā kā “Caterpillar” šobrīd prognozē, ka pārdošana un ieņēmumi 2016. gadā būs par 40 % zemāki nekā 2012. gadā, kas uzņēmuma 90 gadu vēsturē iezīmēs pirmo reizi, kad pārdošana un ieņēmumi ir samazinājušies četrus gadus pēc kārtas;

F.  tā kā lieli rūpniecības pārstrukturēšanas paziņojumi dod smagu triecienu skartajiem darbiniekiem, viņu ģimenēm un kopienām, kurās šie uzņēmumi atrodas,

1.  pauž atbalstu visiem iesaistītajiem darbiniekiem un ģimenēm un pauž nožēlu par šādas uzņēmumu slēgšanas kaitīgo ietekmi uz vietējo ekonomiku;

2.  atgādina, ka Eiropa ir sociāla tirgus ekonomika, kuras galvenie mērķi ir dinamisks darba tirgus, efektīvas sociālās drošības sistēmas un ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme mūsu iedzīvotājiem;

3.  aicina starptautiskos uzņēmumus, pētot veidus izmaksu efektivitātes palielināšanai, ņemt vērā savas juridiskās, sociālās un morālās saistības pret saviem darbiniekiem un reģioniem, kuros tie darbojas;

4.  aicina visas attiecīgās iestādes nodrošināt pilnīgu atbilstību valstu un Eiropas noteikumiem par darbinieku informēšanu un konsultācijām, kas jāveic visām iesaistītajām pusēm, jo īpaši pārstrukturēšanas laikā;

5.  tomēr uzsver, ka “Caterpillar” un “Alstom” lietas ir tikai daži nelabvēlīgu gadījumu piemēri, kas parāda daudz lielāku problēmu, ar ko saskaras Eiropas rūpniecība; uzskata, ka līdz šim atbilde uz problēmām, ar kurām saskaras ES rūpniecība, ir nepietiekama; tādēļ šajā sakarā uzsver, ka ES politika, kuras mērķis ir veicināt reindustrializāciju, ir jāīsteno steidzamības kārtībā, cenšoties ieilgušās problēmas atrisināt pēc iespējas ātrāk;

6.  uzsver, ka uzņēmumiem ir jāizpilda savas juridiskās saistības saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem, par prioritāti uzskatot darba ņēmēju informēšanu un konsultēšanu un iespēju izskatīt sociālo partneru izvirzītās alternatīvas;

7.  uzstāj, ka “Caterpillar” vadībai pienācīgi jāņem vērā alternatīvas, ko darbinieki ierosinās “Renault” procedūras ietvaros;

8.  atgādina, ka “Caterpillar” vadība 2013. gadā jau pārstrukturēja Goselī rūpnīcu, samazinot darbinieku skaitu par vairāk nekā 1 600 darbiniekiem un vienlaikus prasot atlikušajiem darbiniekiem veikt bezprecedenta centienus, lai uzturētu Goselī ražotni ilgtermiņā;

9.  aicina dalībvalstis un Komisiju izveidot konkurētspējīgu vienoto tirgu, kas spēj piesaistīt un uzturēt privātās investīcijas, saglabāt spēcīgas ES vērtību ķēdes un radīt darbvietas;

10.  aicina likumdevējus izveidot pareizus apstākļus Eiropas būvniecības iekārtu ražošanai, lai gūtu panākumus, izmantojot ilgstošu iekšzemes pieprasījuma pēc būvniecības un infrastruktūras un uzlabojot mūsu rūpniecības konkurētspēju globālajā tirgū;

11.  atgādina, ka politikas veidotāji ir atbildīgi par to, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus padarīt Eiropu par konkurētspējīgāko reģionu pasaulē un veicināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi;

12.  aicina Komisiju un Eiropas Investīciju banku pievērsties reģioniem, kurus ir visvairāk skārusi deindustrializācija, un steidzami paātrināt atbalstu projektiem šajos reģionos;

13.  aicina Komisiju izveidot reālu Eiropas ilgtermiņa rūpniecības stratēģiju, lai sasniegtu mērķi 20 % iekšzemes kopprodukta iegūt no rūpniecības, kā noteikts stratēģijā “Eiropa 2020”;

14.  uzsver nepieciešamību 20 % reindustrializācijas mērķi īstenot reizē ar mūsu klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu un oglekļa emisiju pārvirzes noteikumus izstrādāt tā, lai energoietilpīgās nozares nebūtu spiestas atstāt Eiropu un Eiropas Savienībā varētu piesaistīt jaunas investīcijas;

15.  aicina Komisiju steidzami mobilizēt visu pieejamo finansējumu, jo īpaši Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai pēc iespējas ātrāk reintegrētu “Caterpillar” Goselī un “Alstom” atlaistos darbiniekus un visus apakšuzņēmējus atpakaļ darba tirgū un nepieciešamības gadījumā sniegtu viņiem pienācīgu atbalstu jaunu prasmju apgūšanai;

16.  atzinīgi vērtē Komisijas izveidoto darba grupa, kas būs saskarne starp Beļģijas iestādēm un Komisiju;

17.  mudina valstu nodarbinātības dienestus uzlabot sadarbību valsts un starptautiskā līmenī, lai uzlabotu informācijas kanālus un panāktu labāku atbilsmi starp darba piedāvājumiem un pieprasījumu;

18.  prasa uzlabot darbaspēka mobilitāti visā Eiropā, palielinot nodarbinātības iespējas, ko var panākt, uzlabojot prasmju un kvalifikāciju pārrobežu atzīšanu un stiprinot valodas prasmes;

19.  uzskata piekļuvi finansējumam Eiropas Savienībā par vienu no galvenajām problēmām rūpniecības konkurētspējai pasaulē; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt ES uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un MVU, labāku piekļuvi finansējumam, tādējādi uzlabojot to spējas projektu veidošanā, un nodrošināt tiem labākus konsultāciju pakalpojumus un tehnisko atbalstu;

20.  uzskata, ka saiknei starp pētniecību un rūpniecību ir izšķiroša nozīme, lai veicinātu ES rūpniecības konkurētspēju; šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis aktīvi veicināt un atbalstīt intensīvāku sadarbību starp pētniecības centriem, universitātēm un uzņēmumiem, lai stimulētu gan inovāciju, gan ekonomisko izaugsmi;

21.  prasa uzlabot pētniecības vidi, izmantojot pētniecības, izstrādes un inovācijas budžeta palielināšanu, labāk iesaistot rūpniecību un labāk sasaistot dažādas ES un valsts finansējuma programmas;

22.  atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz termiņa pagarināšanu Eiropas Stratēģisko investīciju fondam, kā arī tehnisku uzlabojumu ieviešanu šim fondam un Eiropas Investīciju konsultāciju centram;

23.  uzsver vajadzību labāk saskaņot izglītības un apmācības programmas ar mainīgo darba tirgu vajadzībām; tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt apmācību un izglītību IKT un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas jomā, lai gan pašreizējam, gan nākotnes darbaspēkam nodrošinātu attiecīgās e-prasmes;

24.  uzsver būtisko vajadzību attīstīt tehniskās prasmes, jo īpaši ražošanas nozarē, un atzīst, ka spēcīga koncentrēšanās uz akadēmisko izglītību pēdējos gados ir nedaudz traucējusi tam; tādēļ prasa attīstīt un paplašināt māceklības sistēmas un uzsver nepieciešamību popularizēt kvalificētu tehnisko darbinieku nozīmīgumu;

25.  mudina Komisiju nodrošināt proaktīvu ES tirdzniecības politiku saskaņā ar tās rūpnieciskajiem mērķiem; atgādina par nepieciešamību panākt drīzu vienošanos par “starptautisko publiskā iepirkuma instrumentu” un pārskatīt noteikumus par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem; aicina Komisiju nodrošināt būtisku uzlabojumu attiecībā uz piekļuvi tirgum Eiropas rūpniecībai; aicina Komisiju ņemt vērā iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi uz ES rūpniecības konkurētspēju, ja tirgus ekonomikas statuss tiek atzīts valsts pārvaldītai vai citai ārpustirgus ekonomikai;

26.  lai stiprinātu konkurētspēju, aicina Komisiju pieturēties pie pieejas “liels lielās lietās un mazs mazās lietās” un pienācīgi ievērot proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, lai bez jebkādām izmaksām gūtu maksimālu labumu no vienotā tirgus, kas ir ES izaugsmes dzinējspēks;

27.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Juridisks paziņojums