Menettely : 2016/2919(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1083/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1083/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0386

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 52k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti


ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BTØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


Esittelijä(t): Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BtØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BTØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (D046173/01),

–  ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 19. toukokuuta 2005 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon EFSAn 11. joulukuuta 2012 antaman lausunnon, jossa päivitettiin muuntogeenisen, hyönteisille vastustuskykyisen maissin MON 810 ympäristöriskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(3),

–  ottaa huomioon EFSAn 11. joulukuuta 2012 antaman lausunnon, jossa täydennettiin muuntogeenisten, hyönteisille vastustuskykyisten maissien Bt11 ja MON 810 viljelemisen riskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(4),

–  ottaa huomioon EFSAn 28. toukokuuta 2015 antaman lausunnon, joka koskee riskinhallintasuositusten päivittämistä, kun on kyse raja-arvoista, jotka koskevat suojelualueilla elävien, silmälläpidettävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle(5),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(6) 11 ja 13 artiklan,

–   ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti(7),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon Syngenta Seeds SAS:n (entinen Novartis Seeds) vuonna 1996 Ranskan toimivaltaiselle viranomaiselle neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti antaman ilmoituksen (viite: C/F/96/05.10) muuntogeenisen maissin Bt11 markkinoille saattamisesta(8); ottaa huomioon, että ilmoitusta päivitettiin vuonna 2003 direktiivin 2001/18/EY mukaisesti;

B.  toteaa, että muuntogeeninen maissi Bt11 ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka on (Bacillus thuringiensis Kurstaki -alalajista saatava) Bt-proteiini ja antaa suojan eurooppalaista maissikoisaa (Ostrinia nubilalis) ja Välimeren maissikoisaa (Sesamia nonagrioides) vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta maissi kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia;

C.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että jos aine on jo hyväksytty, poissulkemisperusteita sovelletaan, kun hyväksyntä on uusittava; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy vuonna 2017; toteaa, että glufosinaatin käytön tulisi siis periaatteessa loppua vuonna 2017;

D.  toteaa, että direktiivin 2001/18/EY 26 c artiklan 2 kohdan nojalla muuntogeenisen maissin Bt11 viljeleminen on kiellettyä seuraavilla alueilla: Vallonia (Belgia), Bulgaria, Tanska, Saksa (lukuun ottamatta tutkimustarkoituksia), Kreikka, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Slovenia, Pohjois-Irlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Skotlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Wales (Yhdistynyt kuningaskunta);

E.  ottaa huomioon, että EFSAn mukaan näyttö osoittaa, että noin 95–99 prosenttia siitepölystä laskeutuu noin 50 metrin säteelle pölytyslähteestä, joskin vaakasuorat tuulet tai tuulenpuuskat saattavat nostaa siitepölyä korkealle ilmakehään ja levittää sitä huomattavan kauas, jopa kilometrien päähän;

F.  toteaa EFSAn katsoneen vuoden 2005 lausunnossaan, että maissilla ei ole Euroopassa risteytymiskykyisiä luonnonvaraisia sukulaislajeja, joten EFSAn mielestä asettautumisesta ja leviämisestä ei odotettu aiheutuvan tahattomia ympäristövaikutuksia;

G.  toteaa, että Espanjassa on havaittu vuodesta 2009 lähtien teosinttia, joka on viljellyn maissin esimuoto; toteaa, että teosinttipopulaatiot saattavat saada siirtogeenistä DNA:ta muuntogeenisestä maissista MON 810, jota viljellään Espanjassa eräillä niistä alueista, joissa teosintti on levinnyt laajalle; toteaa, että geenivirta saattaa päätyä teosinttiin, jolloin se alkaa tuottaa Bt-toksiinia, ja maissin ja teosintin hybrideistä voi tulla elinvoimaisempia kuin kotoperäisistä teosinteista; katsoo, että tästä skenaariosta aiheutuu merkittäviä riskejä maanviljelijöille ja ympäristölle;

H.  ottaa huomioon, että Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle teosintin esiintymisestä Espanjan maissipelloilla ja sen hyvin rajallisesta esiintymisestä muuntogeenisen maissin pelloilla; toteaa saatavilla olevien tietojen viittaavan siihen, että teosinttia on havaittu myös Ranskassa;

I.  ottaa huomioon, että komissio pyysi 13. heinäkuuta 2016 EFSAa arvioimaan syyskuun 2016 loppuun mennessä tieteellisten julkaisujen tai muiden asiaa koskevien tietojen perusteella, onko ilmennyt uutta näyttöä, joka muuttaisi EFSAn tieteellisissä lausunnoissa esitettyjä päätelmiä ja suosituksia muuntogeenisten maissien MON 810, Bt11, 1507 ja GA21 viljelemisestä;

J.  toteaa, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskevan ehdotuksen 24 kohdassa esitetään, että EFSA pitää paikallisen kuolleisuuden kahta tasoa (0,5 prosenttia ja 1 prosentti) ”hyväksyttävissä olevina”; toteaa, että EFSA totesi kuitenkin selkeästi 28. toukokuuta 2015 antamissaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle) koskevassa tieteellisessä lausunnossa, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan lausunnoissaan kuvaama tietty suojelun taso on tarkoitettu vain esimerkiksi ja että kaikki lausunnoissa sovelletut kynnysarvot ovat vääjäämättä sattumanvaraisia ja niitä olisi tarkistettava unionissa asetettujen suojelutavoitteiden mukaisesti;

K.  toteaa, että komissio on valinnut täytäntöönpanopäätöstä koskevassa ehdotuksessaan paikallisen kuolleisuuden tasoksi alle 0,5 prosenttia ja että liitteessä edellytetään Bt11-maissipellon ja direktiivin 2004/35/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisen suojellun elinympäristön väliseksi suojaetäisyydeksi vähintään 5 metriä, vaikka EFSA itse asiassa ilmoittaa selvästi, että suojellun elinympäristön ja lähimmän Bt11/MON 810 ‑maissipellon välinen 20 metrin suojaetäisyys laskisi jopa erittäin herkkien muiden kuin kohdeperhosten toukkien paikallista kuolleisuutta alle 0,5 prosentin; toteaa, että EFSAn ehdottama suojaetäisyys on nelinkertainen komission ehdottamaan verrattuna;

L.  ottaa huomioon, että EFSA toteaa 28. toukokuuta 2015 antamassaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle) koskevassa tieteellisessä lausunnossa, että nykyisin saatavilla olevat tiedot eivät riitä suhteuttamaan Bt-pohjaista toukkien kuolleisuutta kokonaiskuolleisuuteen;

1.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi ylittää direktiivissä 2001/18/EY säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että EFSAn tekemä viljelyä koskeva riskien arviointi on epätäydellinen ja että komission antamat riskinhallintasuositukset ovat riittämättömiä;

3.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskeva ehdotus ei ole unionin lainsäädännön mukainen, koska se ei vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY olevaa tavoitetta, jonka mukaan ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti lähennetään jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä, kun geneettisesti muunnettuja organismeja levitetään ympäristöön tarkoituksellisesti muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille yhteisössä ja kun geneettisesti muunnettuja organismeja saatetaan markkinoille yhteisössä tuotteina tai tuotteissa;

4.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)

Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/ES/01/01) for the placing on the market of insect-tolerant genetically modified maize 1507, for import, feed and industrial processing and cultivation, under Part C of Directive 2001/18/EC from Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds, The EFSA Journal (2005) 181, 1-33.

(3)

EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal (2012); 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015;13(7):4127, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

(6)

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0036.

(8)

Neuvoston direktiivi 90/220/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15).

Oikeudellinen huomautus